prof. dr hab. Józef Marecki (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Kolegium IPN.

 width=

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 31 stycznia 1957 roku w Krośnie; prof. dr hab., historyk, wykładowca i pracownik  krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Od 2011 roku tytularny profesor nauk humanistycznych; w 1986 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie; równolegle studiował na Wydziale Historii Kościoła tej samej uczelni. W 1992 obronił na Wydziale Teologicznym PAT doktorat na podstawie pracy „Dzieje Krakowskiej Prowincji Ojców Kapucynów w okresie II wojny światowej (1939-1945)”, a w roku 2000 uzyskał stopień dr habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia Kościoła na podstawie pracy „Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej”.

Według uzyskanych danych, kandydat nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Kolegium/Rady IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W 1986 roku otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej został skierowany do pracy naukowej.

Od 1990 do 2006 r. pracował jako kustosz Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie.

Od 1990 związany zawodowo z Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca akademicki (asystent w latach 1990-1994 i adiunkt 1995-2001 przy Katedrze Historii Kościoła w Czasach Najnowszych).  W latach 1992-2006 wykładowca historii Polski i historii Kościoła w Wyższych Seminariach Duchownych  wspólnot zakonnych afiliowanych do Wydziału Teologicznego  PAT/Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.  Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych.

W latach 2002-2008 był także Kierownikiem Studium Archiwistycznego, następnie od 2008 roku Kierownikiem Studium Archiwistyczno-Bibliotekoznawczego i Kierownikiem  Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa na tej samej uczelni.

Od 2010 r. wykładowca w Krakowskim Instytucie  Rozwoju Edukacji.

Od 2004 roku jest członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (od 2007 zastępca kierownika Komisji), a od 2006 roku pracuje w krakowskim Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Były członek Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od 2004 roku jest członkiem zespołu archiwistów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej.  W latach 2008-2013 członek i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu. W roku 2016 został członkiem Zespołu do Spraw Nagród w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2014 roku zasiada w Radzie Naukowej Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Ponadto od lat zaangażowany w działalność wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi, od 1992 Polskiego Towarzystwa Teologicznego (w latach 1996-2008 jako wiceprezes), od 1998 roku (bądź od 2001 roku, por. ankieta) członek zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego, od 2004 roku członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, od 2004 wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, od 2008 roku członek Instytut Badań Kościelnych w Łucku (od 2009/10 pełni funkcję wiceprezesa Instytutu) oraz od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Zaangażowany także w życie środowiska harcerskiego, w 1986 założył Szczep Harcerski „Leśne Plemię” w Stalowej Woli-Rozwadowie. Duszpasterz harcerski, opiekun Sybiraków i środowisk kombatanckich w Małopolsce.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną oraz patriotyczną odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2006 roku i kilkukrotnie wyróżnieniami rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W 2007 rok otrzymał nagrodę Prezesa IPN za działalność naukową. Ponadto odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem Sybiraków i Odznaką 106 Dywizji Piechoty AK. Był założycielem i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” (1999-2002).

WYBRANY DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW)

Specjalista z zakresu archiwistyki i historii najnowszej. Zajmuje się problematyką związaną z szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym Europy. Szczególnie bliskie mu są heraldyka, numizmatyka oraz weksylologia, falerystyka i symbolika chrześcijańska.

Ks. prof. Józef Marecki jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych, opracowań i artykułów. Pełna lista publikacji jest dostępna na http://www.jozefmarecki.com.pl/publikacje-11/Pl/

Wybrane publikacje książkowe:

 • 2016, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny, t. 2, Kraków 2016;
 • 2014, Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny, t. 1, Kraków 2014;
 • 2013, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, wraz z L. Rotter wyd. 2 oprawione, Kraków 2013;
 • 2012, Inwentarz Archiwum Klasztoru Bonifratrów w Cieszynie, wraz z M. Kuśka, Cieszyn 2012;
 • 2012, W służbie przeszłości i nauki, Kraków 2012;
 • 2012, Relikwie. Historia, cuda, kult, wraz z L. Rotter, Kraków 2012;
 • 2010, Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej, wraz z L. Rotter, Nowy Sącz 2010. praca przetłumaczona na j. niemiecki Deutsche Kolonisten in Sandezer Land, Nowy Sącz 2010; oraz na j. angielski: German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz 2010;
 • 2009, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, wraz z L. Rotter, Kraków 2009;
 • 2009, Zakony w Polsce, Warszawa 2009;
 • 2009, Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975, seria: „Kościół w okowach”, Kraków 2009;
 • 2009, Całopalna ofiara. Sługa Boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa, Niżna Łąka-Wrocanka-Krosno 2009;
 • 2009, Zakony. Tajemnice mnichów i klasztorów, Warszawa 2009.

Wybrane publikacje książkowe pod redakcją:

 • 2016, Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016;
 • 2014, Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska, red. J. Marecki, C. Kuta, Kraków 2014;
 • 2014, Niezłomni. W służbie Boga  i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2014;
 • 2014, Symbol – znak – rytuał. Od narodzin do śmierci, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2014;
 • 2012, Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012 [ukazało się w 2014].
 • 2012, Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012;
 • 2011, Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 roku, red. J. Marecki, seria „Kościół w okowach”, Kraków 2011;
 • 2010, Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010;
 • 2009, Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, Katowice 2009;
 • 2009, Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009;
 • 2008, Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008;
 • 2007, Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2007;
 • 2005, Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2005 [ukazało się w 2006 r.]

Wybrane artykuły: 

 • 2016, Matka Klara Szczęsna na tle epoki ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa [w:] Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia, red. J. Kupczewska, Kraków 2016, s. 21-41;
 • 2016, Kłosy w polskiej heraldyce świeckiej, [w:] Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016, s. 145 – 174;
 • 2015, Dominikanie krakowscy w świetle sprawozdań funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z lat 1945–1956 [w:] Komunistyczny aparat represji wobec polskiej prowincji dominikanów, red. M. Miławicki, M. Wenklar, Kraków 2015, s. 250-269;
 • 2014, Początki duszpasterstwa wakacyjnego w archidiecezji krakowskiej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. – wybrane problemy [w:] Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska, red. J. Marecki,C. Kuta, Kraków 2014, s. 77-99;
 • 2014,  Kiedy Kościół był ostoją [w:] Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945-1989. archidiecezja krakowska, red. J. Marecki, C. Kuta, Kraków 2014, s. 11-29;
 • 2014, Komunistyczne państwo wobec wspólnot zakonnych [w:] Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej, red. A. P. Bieś, F. Musiał, Kraków 2014, s. 9-24;
 • 2014, Znaki i symbolika śmierci w polskiej heraldyce zakonnej [:] Symbol – znak – rytuał. Od narodzin do śmierci, Kraków 2014, s. 145-164;
 • 2013, „Położyć kres łajdackiemu zachowaniu się żołnierzy rosyjskich”. Armia Czerwona na Podhalu [w:] Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993, red. S. Dąbrowski, K. Jaworska, W. W. Szetelnicki, Legnica 2013, s. 177-194;
 • 2013, Totus Tuus Poloniae populus – nowa organizacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce [w:] In perdifficili peregrinatione –pośród trudów pielgrzymowania, red. M. Majewski, W. W. Szetelnicki, Legnica 2013, s. 43-54;
 • 2013, Stosunki Państwo-Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji [w:] Stosunki Państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013, s. 25-39;
 • 2013, Katolicy polscy pod rządami komunistów [w:] Stanisław Gabański, Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965-1967), wstęp i opracowanie J. Marecki, Kraków 2013, s. 5-44;
 • 2013, Pomnik „nieznanej miejscowości” [w:] J. Wieliczka-Szarkowa, Wołyń we krwi 1943, Kraków 2013, s. 9-13;
 • 2012, Propaganda władzy w polskiej numizmatyce w latach 1949-1989 (fragment większej całości) [w:] Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków 2012, s. 51-79;
 • 2011, Wyobrażenia Jezusa, Maryi i św. Józefa w heraldyce zakonnej [w:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2011, s. 151-180;
 • 2011, W trosce o archidiecezję. Wytyczne abpa Adama Stefana Sapiehy na wypadek wojny [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznice urodzin, red. E. E. Wróbel, R. Szczurowski, Kraków 2011, s. 285-296;
 • 2011, Episkopat galicyjski trzech obrządków w okresie rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Święty Arcybiskup Lwowa, red. W. Osadczy, Lublin-Lwów 2011, s. 63-92;
 • 2011, Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie Małopolski, Wieliczki i okolicy w latach 1944-1975, [w:] 159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie”, red. J. Duda, „Biblioteczka Wielicka”, zeszyt 104, s. 7-26;
 • 2011, Pani niepodległa – siostra Szarytka Izabela Maria Zofia Łuszczkiewicz [w:] Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011, s. 77-94;
 • 2010, Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej [w:] Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 2010, s. 49-66;
 • 2010, Kochał Boga, Ojczyznę i ludzi. O. Ryszard Śleboda  bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych [w:] „Tyś jest kapłanem na wzór…”. Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu. 8 X 1984 r., red. A. Sznajder, Katowice 2010, s. 55-75;
 • 2010, Zbigniew Faryna – stachanowiec krakowskiej bezpieki [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 3: Studia i materiały, red. M. Lasota, J. Szczepaniak, Kraków 2010, s. 297–328;
 • 2010, Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. „Walka o rząd dusz” [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1845-1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2010, s. 9-22;
 • 2010, Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2 (108-109): 2010, s. 63–67.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 10 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.