prof. dr hab. Jan Draus (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Kolegium IPN.

Źródło: http://przemysl.pl/download//3658/jan_draus.jpeg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 25 marca 1952 roku w Kolbuszowej, profesor nauk humanistycznych, historyk. W latach 1971-1976 studiował historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1980 roku uzyskał tytuł doktora (brak informacji o tytule pracy doktorskiej).  Habilitował się w 1994 roku w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy „Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939 – 1950”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1984-1996 był pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w latach 1980-1987 i od 1994 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), a także  Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (obecnie Akademia „Ignatianum”). W okresie 1999-2006 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. W latach 2001-2012 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Obecnie pracuje na Wydziale Wychowanie Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Kulturowych Podstaw Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji oraz w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W latach 1990-1993 był dyrektorem i redaktorem naczelnym Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1990-1993), a od 1994 do 1998 pełnił funkcję wiceprezesa Radia Rzeszów SA. W 1997 roku był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie.

Był również redaktorem naczelnym tygodnika San (1989-1990), Studiów Rzeszowskich (1995-2013), „Encyklopedii Rzeszowa” (1991, 2001).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu nie jest obecnie członkiem żadnej partii politycznej. Od września 1980 był członkiem „Solidarności”, a w 1981 przewodniczącym komisji zakładowej przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1982-1989 współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W 1989 roku założyciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie, a w latach 1990-1993 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie i Krajowym Komitecie Obywatelskim.

Do 23 listopada 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Adam; od 22 grudnia 1977 przez Wydz. II KW MO w Rzeszowie w ramach KE/SOR; 16 IV 1986 – 11 XII 1989 przez Wydz. III/IV WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Redaktor.

W latach 1980-1983 był przewodniczącym Stowarzyszenia im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. W latach 1988-1992 członek Diecezjalnej Rady Kultury, w 1992 był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce. Członek SDP.

W latach 1991-1993 był senatorem RP II kadencji (startował z lokalnego komitetu Regionalne Forum Wyborcze, należał do klubu parlamentarnego Konwencja Polska); w tym samym czasie był wiceprzewodniczącym Delegacji Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. W latach 1990-1999 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie oraz był członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. W latach 1999-2011 był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie I i II kadencji.

Stypendysta Fundacji  Jana Pawła II.

NAGRODY i ODZNACZENIA

W 1991 roku został laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa, w 2012 uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Przemyśla. W 2015 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG  BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Draus specjalizuje się w w historii nauki i wychowania; jest autorem ponad 250 publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej oraz historii nauki i wychowania. Promotor 6 doktoratów, recenzent ponad 20 prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent w przewodach profesorskich. Stypendysta wielu fundacji zagranicznych.

Autor m.in.:

 • 2014, Fundacje naukowo-wychowawcze Adama Kozłowieckiego (współautor), Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez Granic”, Majdan Królewski 2014;
 • 2013, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Polsce 1998–2013. 15 lat KRePSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno 2013;
 • 2011, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001–2011 (współautor), Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl 2011;
 • 2007, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007;
 • 2005, Historia wychowania (współautor), t. 2: Wiek XIX i XX, Wydawnictwo WAM – WSFP „Ignatianum”, Kraków 2005;
 • 2000, Przeciw Solidarności 1980–1989: rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, (współautor), Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, Rzeszów 2000;
 • 1998, Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1945 – 1946 – 1950: z dziejów regionalnej chadecji, Instytut Europejskich Studiów Społecznych, Rzeszów 1998;
 • 1993, Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, TNKUL, Lublin 1993;
 • 1991, Diecezja przemyska w latach 1939–1945, t. 1, (redakcja), Przemyśl – Brzozów – Stalowa Wola: Biblioteczka Przemyska – Muzeum Regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Adama Fastnachta, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1991;
 • 1990, Diecezja przemyska w latach 1939–1945, t. 3, (redakcja), Biblioteczka Przemyska, Przemyśl 1990;
 • 1984, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 (współautor), Wrocław – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984;
 • 1984, Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945 (współautor), Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.