dr hab. Sławomir Cenckiewicz (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Kolegium IPN.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/S%C5%82awomir_Cenckiewicz.PNG

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony  20 lipca 1971 r. w Gdyni; dr habilitowany nauk humanistycznych, historyk i publicysta, wykładowca akademicki, profesor WSKSiM w Toruniu. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. obronił pracę magisterską (pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego) pt. „Geneza opozycji lewicowo-liberalnej w PRL (1956-1968)” (praca obroniona z wyróżnieniem rektora). W 2003 r. obronił w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego  pracę doktorską pt. „Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna” (promotorem był prof. Roman Wapiński).  W 2011 roku na UKSW w Warszawie uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki 1929-2010”.

Według uzyskanych danych nie starał się wcześniej o funkcję członka Kolegium/Rady IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 2003-2006 był adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001-2006 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (na stanowisku starszego specjalisty, głównego specjalisty i naczelnika). Od lipca do listopada 2006 r. pracował w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (na stanowisku kierownika sekcji Edycji Źródeł i Informacji Naukowej). W lutym 2007 r. objął stanowisko naczelnika w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, które pełnił do września 2008 r.

W 2006 roku został przewodniczącym Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych i doradcą wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza – Pełnomocnika ds. organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Od 2016 sprawuje funkcję publiczną – jest dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego i Wojskowego Biura Historycznego im. gen.  K. Sosnkowskiego i Pełnomocnikiem MON ds. Reformy Archiwów Państwowych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA I EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu Sławomir Cenckiewicz nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Od 1987 był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej.

W latach 90-tych był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Zawsze wierni; w latach 2003-2005 sekretarz redakcji rocznika naukowego Niepodległość (Warszawa). Od 1999 członek Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. Członek redakcji kwartalnika naukowego IPN Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 (Rzeszów).

NAGRODY I ODZNACZENIA

W 2005 roku otrzymał wyróżnienie w ramach Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Brutusa za książkę Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. W 2006 roku otrzymał  nagrodę im. Jerzego Łojka za książkę Tadeusz Katelbach (1897-1977): biografia polityczna. W 2006 roku Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” przyznało mu wyróżnienie „za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią w latach 2003–2006”. W tym samym roku otrzymał z rąk Prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtyki nagrodę za „wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie pracy naukowej”.

W 2007 został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W 2009 roku tygodnik Gazeta Polska przyznał mu tytuł „Człowieka Roku 2008”. W 2009 roku otrzymał wyróżnienie w ramach Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę Sprawa Lecha Wałęsy. W 2010 roku otrzymał wyróżnienie przyznane przez Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w ostatnim 20-leciu; w 2013 otrzymał nagrodę im. Jacka Maziarskiego.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI

W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach Ludowego Wojska Polskiego, komunistycznych tajnych służb, polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, oporu i ruchu antykomunistycznego w PRL. Prowadził badania naukowe w Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Był dwukrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (w 2000 i 2004 r.). W 2000 r. otrzymał grant Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W latach 2005-2007 był stypendystą Free Speech Foundation w Chicago.

Jest autorem około 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Publikował m. in. na łamach Arcanów (Kraków), Niepodległości (Nowy Jork-Londyn-Warszawa), Biuletynu IPN (Warszawa), Pamięci i Sprawiedliwości (Warszawa), „Dziejów Najnowszych” (Warszawa), „Orła Białego” (Londyn), „Wprost” (Warszawa), „Tygodnika Solidarność” (Warszawa). „Rzeczpospolitej” (Warszawa), „Christianitas” (Warszawa), „Polska. The Times” (Warszawa), „Naszego Dziennika” (Warszawa), „Uważam Rze” (Warszawa), „Gazety Wyborczej” (Warszawa); „W sieci” (Warszawa), „Do Rzeczy” (Warszawa).

Opublikował wiele książek, m.in.:

 • 2015, Konfidenci (współautor), Editions Spotkania, Warszawa 2015;
 • 2014, Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014;
 • 2013, Wałęsa. Człowiek z teczki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013;
 • 2013, Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005 (współautor), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013;
 • 2011, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011;
 • 2010, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010;
 • 2009, Gdański Grudzień ’70, Wydawnictwo IPN, Gdańsk-Warszawa 2009;
 • 2009, Śladami bezpieki i partii. Rozprawy – Źródła – Publicystyka, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2009;
 • 2008, Sprawa Lecha Wałęsy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008;
 • 2008, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii (współautor), Wydawnictwo IPN, Warszawa 2008;
 • 2005, Tadeusz Katelbach (1897-1977): biografia polityczna, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2005;
 • 2004, Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.