prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez senatorów KP PiS: Stanisława Gogacza, Małgorzatę Kopiczko, Waldemara Kraskę, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego,Czesława Ryszkę, Rafała Ślusarza, wybrany  przez Senat RP do Kolegium IPN.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wolsza

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 13 maja 1956 roku w Oławie, prof. dr hab., polski historyk i politolog, nauczyciel akademicki. Studia historyczne i politologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim w 1979 i 1981 roku. W 1981 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1987 roku obronił pracę doktorską „Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność”. Praca została wyróżniona nagrodą im. Macieja Rataja.  Habilitował się w 1999 w Instytucie Historii PAN na podstawie rozprawy „Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950” . W 2007 odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

W latach 2011-16 z wyboru Sejmu RP pełnił funkcję członka Rady Instytut Pamięci Narodowej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 80-tych rozpoczął pracę w  Instytucie Historii PAN, gdzie pracuje do dzisiaj, a od 2004 roku jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej. Od 1999 roku pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach projektów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej koordynował min. pracę zespołu zajmującego się postawami dziennikarzy.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Wolsza nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim,  NSZZ „Solidarność” wstąpił tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Jest członkiem organizacji do dnia dzisiejszego, z regulaminową przerwą od 2011 r. związaną z działalność w Radzie Instytutu Pamięci Narodowej.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zainteresował się problemem więziennictwa i zbrodni stalinowskich w powojennej Polsce. W ramach projektów badawczych Instytutu Pamięci Narodowej koordynował pracę zespołu zajmującego się postawami dziennikarzy.

Prof. Wolsza zajmuje się również historią gry szachowej w Polsce. Jest autorem pięciu tomów słownika biograficznego szachistów polskich.

Od lat 80-tych członek redakcji czasopisma Dzieje Najnowsze, od 2005 roku jego redaktor naczelny. Jest członkiem komitetów redakcyjnych Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Polski 1944/45-1989. Studia i materiały, Przeglądu Historyczno-Wojskowego, Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG  BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Wolsza prowadził badania związane z historią zbrodni katyńskiej oraz więziennictwa i zbrodni stalinowskich w PRL, zajmuje się również postawami środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich w latach 1945 – 1990.

Autor ponad 250 prac począwszy od monografii, przez wydawnictwa źródeł, studia i artykuły m.in.:

  • 2013, Ludzie listy piszą…. Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952), Wydawnictwo UKW 2013;
  • 2013, Więzienia stalinowskie w Polsce. System – codzienność – represje, Wydawnictwo RM, Warszawa 2013;
  • 2012, Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, pod red. P. Kardeli, P. Warota i T. Wolszy, IPN, Warszawa 2012;
  • 2010, Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom : aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-1990 (współredaktor), IPN, Warszawa 2010;
  • Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 r. Studia, pod red. P. Szulca i T. Wolszy, IPN, Szczecin-Warszawa 2010;
  • 2010, Najdorf: z Warszawy do Buenos Aires, Penelopa, Warszawa 2010;
  • 2008, „Katyń to już na zawsze Katy i katowani”. W polskim Londynie o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940-1956), Warszawa 2008;
  • 2007, Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy… Słownik biograficzny szachistów polskich (Warszawa 1995 – 2007), Wydawnictwo Dig, Warszawa 2007;
  • 2005, Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953, Neriton, Warszawa 2005;
  • 2003, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina… 1945–1956: życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Instytut Historii PAN;
  • 1998, Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950, Warszawa 1998;
  • 1992, Narodowa Demokracja wobec chłopów 1887–1914, Warszawa 1992.

DODATKOWE DOKUMENTY

   • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
   • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
   • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.