prof. zw. dr hab. Wojciech Polak (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez senatorów KP PiS: Przemysława Błaszczyka, Jerzego Czerwińskiego, Wiesława Dobkowskiego, Roberta Gawła, Tadeusza Romańczuka, Andrzeja Stanisławka, Andrzeja Wojtyłę, wybrany przez Senat RP do Kolegium IPN.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Polak_%28historyk%29#/media/File:Profwojciechpolak.jpg

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 22 lutego 1962 roku w Olsztynie, polski historyk, nauczyciel akademicki oraz polityk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1985 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 roku obronił pracę doktorską „Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1613” (promotor prof. dr hab. Janusz Małłek). W 2004 roku na podstawie rozprawy „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim” uzyskał habilitację. W 2008 otrzymał tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W 1985 r. rozpoczął pracę w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przebywał na stypendium im. Konstantego Jirečka oraz stypendium Karoliny Lanckorońskiej. Od 1994 został  zatrudniony na UMK jako adiunkt. W latach 2000–2005 pracował także jako nauczyciel historii w Collegium Marianum w Pelplinie. Od 1994 roku pracował w Instytucie Politologii UMK, od 2005 roku jako kierownik Zakładu Systemów Politycznych, wtedy też uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego UMK. W 2006 został powołany przez rektora UMK na przewodniczącego uczelnianej Komisji do Badania Ograniczania Autonomii UMK w latach 1968–1990.  Od 2008 roku jest zatrudniony na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, gdzie kieruje Katedrą Konfliktów Politycznych. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od 1980 roku był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, W 1981 został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK, współpracował ze strukturami podziemnymi Solidarności regionu toruńskiego i olsztyńskiego. Był współzałożycielem, współorganizatorem druku, redaktorem, autorem w podziemnych pismach NZS:Jeszcze Tym Razem, Pismo Akademickie, Gryf, wznowionym Immunitecie; od 1982 był kolporterem, współorganizatorem sieci kolportażu wydawnictw podziemnych na UMK. W latach 1987-1988 współzałożyciel Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego. W 1988 wspierał odradzające się struktury NZS UMK, został członkiem jawnej Komisji Uczelnianej „S” na UMK.

W 1989 wstąpił do Stronnictwa Pracy, w 1990 został jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Toruniu. Był członkiem zarządu wojewódzkiego i rzecznikiem prasowym lokalnego PC. W 2004roku przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 stał na czele toruńskiego społecznego komitetu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego w kampanii prezydenckiej.

W latach 2010-2014 był kierownikiem Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrów Solidarności. Był konsultantem wystawy stałej ECS.

Prof. Polak w 2007 został członkiem Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej, którą utworzono dla weryfikacji informacji o współpracy lokalnego duchowieństwa z tajnymi służbami PRL.  Od 2010 roku jest przewodniczącym Kapituły Konkursu Historycznego im. Generał Elżbiety Zawackiej oraz przewodniczącym Klubu Nowa Szewska Pasja oraz wiceprzewodniczącym Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Toruniu. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prof. Polak pełnił w latach 1996–1999 funkcję sekretarza i członka kolegium redakcyjnego półrocznika historycznego Czasy Nowożytne, do 2009 wchodził w skład rady redakcyjnej tego pisma; w 2007 objął także funkcję redaktora naczelnego serii wydawniczej „Diecezja chełmińska w czasach komunizmu – 1945–1990″. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym półrocznika historycznego Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, wydawanego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 2016 został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. Polak był nagradzany za działalność naukową i dydaktyczną –  otrzymał wyróżnienia rektora UMK (1994 i 2002) oraz nagrody rektora UMK II stopnia (2004 i 2008). W 1999 roku otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, w 2007 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2009 otrzymał Medal Pro Memoria, a w 2015 tytuł  „Zasłużony dla Miasta Torunia”. W 2016 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG  BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Autor ponad 20 książek autorskich na temat stanu wojennego, działalności SB, relacji państwo-Kościół oraz historii opozycji demokratycznej i Solidarności. Autor m.in.:

 • 2016, Historia jest zawsze ciekawa. Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego (współautor z Sylwią Galij-Skarbińską), Toruń 2016
 • 2015,Solidarność”. Od komunizmu do Unii Europejskiej (współautor z Sylwią Galij-Skarbińską, Henrykiem Głębockim i Jerzym Kłosińskim), Warszawa 2015
 • 2014, Kreml i Smoleńszczyzna. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612, Toruń 1995, wydanie II, Gdańsk 2008, wydanie III, Toruń 2014
 • 2014, Trzy misje. Rokowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą w latach 1613–1615, Toruń 2014
 • 2013, Wielbiciele Panny „S”. Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013
 • 2012, Patriotyzm dnia dzisiejszego, Gdańsk 2012
 • 2008, Śmiech na trudne czasy. Humor i satyra niezależna w stanie wojennym i w latach następnych (13 XII 1981 – 31 XII 1989), Gdańsk 2007, wydanie II, Gdańsk 2008
 • 2008, Ksiądz biskup Czesław Kaczmarek w Rywałdzie Królewskim (współautor z Waldemarem Rozynkowskim), Toruń 2008
 • 2008, Szkice z najnowszej historii Torunia, Gdańsk 2008
 • 2005, Anatomia agenta. Historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Karol” (1978–1983), Gdańsk 2005
 • 2004, Dni protestu. Wydarzenia 1 i 3 maja 1982 r. w Toruniu, Toruń 2004
 • 2003, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.