Dr hab. Łukasz Hardt

Członek RPP powołany przez Prezydenta RP.

Źródło:http://www.sobieski.org.pl/eksperci/dr-lukasz-hardt/

Urodzony 4 października 1978 r. w Żyrardowie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych; ukończył studia  na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;  tamże  w roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w roku 2014 na podstawie publikacji Studia z realistycznej filozofii ekonomii. Jest absolwentem rocznych studiów na uniwersytecie w Namur (Belgia) w zakresie ekonomii międzynarodowej. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Cambridge, odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Helsinkach i Mediolanie oraz w London School of Economics and Political Sciences.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Łukasz Hardt specjalizuje się w ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomii instytucji i regulacji, a także metodologii i filozofii ekonomii. Swoją karierę zawodową związał z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: w roku 2007 został zatrudniony jako pracownik naukowo – dydaktyczny na stanowisku adiunkta. Od 2014 r. jest kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej. Współpracował również z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (do 2012), gdzie brał udział w pracach zespołu Programu Monitoringu Makroekonomicznego „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie”.

Za swoją działalność naukową Łukasz Hardt otrzymał wyróżnienia: stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, a także w 2014 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E. Lipińskiego. Był jednym z laureatów pierwszego Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP na projekty badawcze realizowane przez osoby spoza NBP, w ramach którego realizował projekt o wpływie regulacji na mechanizmy transmisji polityki pieniężnej.

Jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauki.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu dr hab. Łukasz Hardt nie należy do żadnej partii politycznej.

W latach 2010–2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Był krótko członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (powołany 12.01.2016 r) . Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego.

W 2015 r. Prezydent Andrzej Duda powołał go do Narodowej Rady Rozwoju.

WYBRANY DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Łukasz Hardt jest autorem wielu prac naukowych, w tym dwóch monografii.

 Wybrane artykuły:

 • 2016, The Recent Critique of Theoretical Economics: a Methodologically Informed Investigation, Journal of Economic Issues.
 • 2015, Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią, w: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, WNE, Warszawa.
 • 2015, O granicach ekonomii, w: Ekonomia jest piękna? : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, WNE, Warszawa.
 • 2015, Economics – Physics of Social Sciences or Art? w: Geometric Methods in Physics, WNE, Warszawa.
 • 2015, Pokora i ekonomia, w: Przewodnik po moralnym kapitalizmie, WNE, Warszawa.
 • 2014, Modele, metafory i teoria ekonomii, Diametros – An Online Journal of Philosophy, zeszyt 41.
 • 2014, Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, zeszyt 37.
 • 2014, Metaphors as Research Tools in Economics, On the Horizon, T. 22, zeszyt 4.
 • 2013, The Method of Ontological Unification in Economics. Some Neglected Aspects, Studia Ekonomiczne, pp. 73-89.
 • 2013, The Idea of Good (Enough) Governance. A Look from Complexity Economics, Argumenta Oeconomica, vol. 31, nr 2, pp. 29-47.
 • 2013, O korzyściach z refleksji filozoficznej nad ekonomią, Studia Ekonomiczne, nr 1/2013, pp. 7-11.
 • 2012, Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii, Ekonomista, nr 1/2012, pp. 21-40.
 • 2011, An Inquiry into the Explanatory Virtues of Transaction Cost Economics, The Journal of Philosophical Economics, vol. 5, nr 1, pp. 120-147.
 • 2010, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, Ekonomista, nr 1/2010, pp. 9-34.
 • 2010, Criticizing the critique. Some methodological insights into the debate on the state of economic theory in the face of the post 2008 crisis, Bank i Kredyt, vol. 41, nr 4, pp. 7-22.
 • 2010, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa (współautor: Grosse, T. G.).

Książki

 • 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2009, Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 29 lutego 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.