prof. Henryk Wnorowski

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Klub Parlamentarny PiS wycofał swoje poparcie dla kandydatury pismem z 3 lutego 2016 r.

Źródło: http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 5 lutego 1963 r. w Starych Wnorach, ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku – obecnie dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania; w 1992 uzyskał stopień naukowy doktora na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska pt. „Znaczenie efektywności gospodarowania w strategiach rozwoju rolnictwa, w 2003 r. uzyskał habilitację na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie pracy pt. „Polityka akcyzowa a rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce w latach 90-tych”, a w 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Prof. Wnorowski jest związany z Uniwersytetem Białostockim (wcześniej Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku), był m.in. kierownikiem Zakładu Przedsiębiorczości, p.o. kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie, od 2012 r. do chwili obecnej jest dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Jest także Pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z gospodarką, sieci naukowych i międzynarodowych. Wyróżniony w 2004 r. Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną. Wielokrotny laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukowa i działalność organizacyjną. Ponadto prof. Wnorowski współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Ponadto od 1992 r. Henryk Wnorowski pracował przez ponad 20 lat w Polmosie Białystok jako dyrektor handlowy, a następnie członek i prezes zarządu. Od 2013 r. jest przewodniczącym Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Samorządzie Województwa Podlaskiego; tego samego roku został prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów; pomysłodawca „Łomżyńskich spotkań z ekonomią”.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Wnorowski nie jest członkiem żadnej partii politycznej. W 2015 roku startował natomiast bezskuecznie jako kandydat bezpartyjny w wyborach do Sejmu z podlaskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Był również członkiem Honorowego Komitetu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy województwa podlaskiegoW roku 2014 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I ZASTANYCH MATERIAŁÓW)

Prof. Wnorowski specjalizuje się w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, handlu zagranicznym, makroekonomii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, mikroekonomii, przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym oraz polityce fiskalnej. Jego dorobek  obejmuje ponad 100 prac, m. in.: monografie, książki napisanych samodzielnie lub we współautorstwie, prace zbiorowe, artykuły publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych.

Wybrane publikacje:

Książki

 • 2011, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej; Uniwersytet w Białymstoku.
 • 2010, Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce.
  Testowanie krzywej Laffera, Wydawnictwo Scholar.
 • 2008, Polityka fiskalna jako instrument poprawy efektywności gospodarczej w krajach OECD, redaktor naukowy, WSE Białystok.

Artykuły

 • 2015, Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2015, nr 116 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, str.:201-213.
 • 2009, Strategia marki, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Przedsiębiorstwo jako podstawowy element sfery realnej w gospodarce, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Promocja wyrobów spirytusowych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Produkt jako instrument marketingu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Opakowanie jako element strategii produktu w marketingu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Miejsce reklamy we współczesnym marketingu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Marketingowa koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Marketing międzynarodowy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Dystrybucja i jej miejsce w marketingu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Cena jako instrument marketingu, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2009, Badania marketingowe i ich wykorzystanie, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2008, Ład korporacyjny a odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • 2008, Rola lidera w organizacji, Optimum Studia Ekonomiczne.
 • 2008, Refleksje wokół kryzysu finansowego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2008, Przyczynek do dyskusji wokół nauk społecznych, Optimum Studia Ekonomiczne.
 • 2008, Kontrowersje wokół podatku liniowego w Polsce, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.
 • 2008, Diversification of Development Levels and its Causes in the Modern Word Economy, Optimum Studia Ekonomiczne.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  1 lutego 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.