Sposób prowadzenia monitoringu

  • Opis monitorowanej instytucji. Przed przystąpieniem do obserwacji przygotowujemy krótką analizę roli, zadań i sposobu działania monitorowanej instytucji, jej znaczenia dla funkcjonowania państwa i dla przeciętnego obywatela. Omawiamy też procedurę wyboru jej władz.
  • Nawiązanie kontaktu z organami władzy zgłaszającymi kandydatów i decydującymi o ich wyborze. Kandydatów na stanowiska do monitorowanych przez nas instytucji mogą zgłaszać różne gremia, w szczególności partie polityczne, sejm, senat i prezydent. Przystępując do obserwacji zgłaszamy się do organów rekomendujących kandydatów z prośbą o udostępnienie informacji o nominowanych kandydatach i ułatwienie z nimi kontaktu.
  • Opracowanie profili kandydatów. W przypadku każdej instytucji opracowujemy kwestionariusz osobowy gromadzący podstawowe informacje o kandydatach: dane osobowe, przebieg kariery zawodowej, aktywność naukową, publiczną, ekspercką, zaangażowanie w działalność lobbingową, etc. Jeśli przepisy regulujące funkcjonowanie danej instytucji określają konkretne kryteria, jakie musi spełniać kandydat, to wprowadzamy do kwestionariusza także pytania o te wymogi.
  • Zaproszenie kandydatów do wypełnienia kwestionariusza. Przygotowany kwestionariusz wysyłamy do wszystkich kandydatów z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania. W przypadku odmowy wypełnienia kwestionariusza przez kandydata lub braku odpowiedzi kwestionariusz wypełniamy samodzielnie w oparciu o materiały (np. życiorys) udostępniony przez kandydata i/lub w oparciu o ogólnie dostępne dane, w tym dokumentację dostępną w zasobach internetowych, mediach społecznościowych, bazach osób (np. Ludzie nauki), archiwach prasowych, etc.
  • Obserwacja procedury wyboru kandydatów w sejmie i w senacie. W przypadku wszystkich instytucji objętych monitoringiem decyzję o wyborze kandydatów podejmują odpowiednie komisje sejmowe i senackie. Staramy się o umożliwienie nam udziału w posiedzeniach komisji, podczas których prezentowani są kandydaci i na których zapadają decyzje o ich nominacji. Podczas posiedzenia przysłuchujemy się dyskusji, notujemy odpowiedzi kandydatów i staramy się zadawać im pytania. Po posiedzeniu komisji przygotowujemy sprawozdanie i upubliczniamy je na stronie monitoringu wraz z dostępną dokumentacją (np. nagraniami, streamingiem, etc.).
  • Wysłuchanie kandydatów. Po zgłoszeniu kandydata/ów (przez kluby parlamentarne, koła poselskie i senackie), a przed decyzją o ich wyborze, staramy się zorganizować publiczne wysłuchanie kandydatów – otwartą dla publiczności dyskusję, w trakcie której mogą zaprezentować swoje poglądy na rolę instytucji, do której zostali nominowani, opowiedzieć, jak zamierzają realizować swoje zadania, jeśli zostaną wybrani i odpowiedzieć na pytania publiczności: ekspertów, mediów, działaczy pozarządowych, kolegów „po fachu”. Jeśli harmonogram wyboru kandydatów uniemożliwia zorganizowanie obywatelskiego wysłuchania kandydatów, po zakończeniu procedury wyborczej organizujemy publiczną dyskusję z nowo powołanymi członkami władz monitorowanych instytucji o roli i zadaniach kierowanej przez nich instytucji.
  • Upowszechnianie wyników monitoringu. Informacje o kandydatach uzyskane z kwestionariuszy, wypowiedzi publiczne i wywiady w mediach, a także poglądy i opinie prezentowane przez nich podczas wysłuchań i debat upowszechniamy szerokiej opinii publicznej poprzez media tradycyjne i społecznościowe.