dr hab. Cezary Wójcik

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych, http://www.ises.edu.pl/files/Cezary%20Wojcik.jpg

(Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu i przesłał wypełnioną ankietę.)

Urodzony 24 grudnia 1974, ekonomista i nauczyciel akademicki, prof. nadzw., dr hab., profesor SGH. Ukończył studia magisterskie w dziedzinie prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1998) oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej (1999); w 2003 roku uzyskał stopień dr nauk ekonomicznych w SGH przedstawiając rozprawę doktorską pt. „Dylematy polskiej polityki kursowej na drodze do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej; w 2009 r. uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN stopień dr hab. nauk ekonomicznych; od 2010 profesor nadzwyczajny. Jest jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce.

Stypendysta licznych programów, w tym Fundacji Nauki Polskiej, Fullbrighta na Uniwersytecie Berkeley (2004) i Harvarda (2010-11) oraz programów w zakresie zarządzania i przywództwa min. IESE Buisness School w Hiszpanii (2006) czy HEC w Paryżu.

Według uzyskanych informacji, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Prof. Wójcik zdobywał doświadczenie zawodowe w wielu instytucjach: jako ekonomista w Narodowym Banku Austrii (2000-2002) i Europejskim Banku Centralnym (2003-2005), radca ministra finansów oraz członek Rady Makroekonomicznej (2004-2006), doradca Prezesa NBP, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (2013-15). W latach 1999-2015 asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Jest twórcą i pierwszym dyrektorem Biura Integracji ze Strefą Euro NBP (2007-2008). Na SGH zatrudniony od 1998 r. do chwili obecnej jako asystent, adiunkt oraz profesor nadzw. Od 2012 prowadzi również działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z ustaleniami prof. Wójcik nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Prof. Wójcik był ekspertem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – uczestniczył w analizie programu pomocowego dla Grecji; doradzał Komisji Europejskiej. Jest laureatem wielu polskich nagród przyznawanych ekonomistom min: nagrody Citibanku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów (2008) oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów (2009).

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA, BIOGRAMÓW I ODPOWIEDZI KANDYDATA)

Prof. Wójcik jest ekonomistą i nauczycielem akademickim specjalizującym się w makroekonomii oraz przywództwie; jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych; zaprojektował i nadzorował ok. 50 projektów badawczych z zakresu polityki monetarnej, kursowej i integracji walutowej. Wyniki zostały zawarte w raportach:

 • 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej , NBP 2009;
 • 2005, Integracja Polski ze Strefą Euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów 2005;

Wybrane publikacje (na podstawie biogramów kandydata):

 • 2013, „Eurozone needs exit rules”, C. Fahrholz, W. Cezary, Journal of Banking & Finance 37 (2013).
 • 2012, “The Bail-out! Positive Political Economics of Greek-type Crises in the EMU”, Journal of International Commerce, Economics and Policy, 3:2 (współautor: Christian Fahrholz).
 • 2011, „Measuring monetary independence: Evidence from a group of new EU member countries”, J Crespo Cuaresma, C Wójcik, Journal of Comparative Economics 34 (1), 24-43.
 • 2010, „Global Financial Crisis and the Future of EMU”, Journal of Regulation and Risk North Asia 2:2-3, 175-183 (współautor: Christian Fahrholz);
 • 2009, Sytuacja makroekonomiczna Polski w pierwszej połowie 2009 roku, Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie.
 • 2009, Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2008 roku, Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie.
 • 2007, Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka Polski.Prognozy i Opinie, (artykuł).
 • 2007, Reforma instytucji dla wzrostu – Jakie są nasze instytucje – kontekst międzynarodowy, Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie, K. Kryński, M. Ujda, C. Wójcik.
 • 2008, „Credit booms, monetary integration and the new neoclassical synthesis”, P. Backé, C. Wójcik, Journal of Banking & Finance 32 (3), 458-470.
 • 2007, Reforma instytucji dla wzrostu, Polska Gospodarka – Prognozy i Opinie, INE PAN, Warszawa, kwiecień 2007.
 • 2007, Euro – the New European Currency. 2007. Office of the Committee for European Integration (in Polish).
 • 2006, Catching-up and Credit Booms in Central and Eastern European EU Member States and Acceding Countries: An Interpretation within the New Neoclassical Synthesis Framework, CESifo Working Paper 1836, currently in a referee process in Journal of Banking and Finance, (co-author: Peter Backe).
 • 2006, Sytuacja markoekonomiczna Polski w 1/2006, Polska Gospodarka – Prognozy i Opinie, INE PAN, Warszawa, Październik 2006.
 • 2006, Sytuacja markoekonomiczna Polski w 2/2005, Polska Gospodarka – Prognozy i Opinie, INE PAN, Warszawa, Maj 2006.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu Kandydata (wypełniony przez Kandydata) kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 21 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.