dr hab. Eryk Łon

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, http://www.pafere.org/userfiles/image/lon.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 30 maja 1970 r. w Łowiczu, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od lat związany zawodowo z poznańską Akademią Ekonomiczną, najpierw jako wykładowca w Katedrze Bankowości, potem, po uzyskaniu w 2013 r. habilitacji, jako adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych. Współtwórca programu studiów podyplomowych „Mistrzowie rynków finansowych” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Prof. Łon oprócz pracy akademickiej był w latach 1998-2000 inspektorem kredytowym w centrali Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu. Według uzyskanych informacji, w okresie pięciu lat poprzedzających kandydowanie na członka Rady Polityki Pieniężnej nie sprawował żadnych funkcji publicznych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Łon nie jest członkiem żadnej partii politycznej. W ostatnich wyborach był natomiast członkiem komitetu poparcia Stanisława Mikołajczyka, kandydata w wyborach do Senatu RP z list Prawa i Sprawiedliwości. Należy do m.in. Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Jako ekspert i członek ciał doradczych angażował się również w działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji (członek rady programowej) i Rozwoju Ekonomicznego oraz Spółdzielczego Instytutu Naukowego (członek rady naukowej). W 2015 r. powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę w skład prezydenckiej Rady Rozwoju. Sygnatariusz listów otwartych i apeli.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Zainteresowania naukowe prof. Łona koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości.

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • 2011, Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wydawnictwo SIN, Sopot 2011;
 • 2007, Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, Raport dla NBP, 2007, s. 78 http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2014/11/raport1.pdf;
 • 2006, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.

Inne:

 • 2014, Efekty sezonowe na rynkach akcji, „Pieniądze i Więź” nr 3, 2014;
 • 2013, Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszy polskich spółek proeksportowych, „Pieniądze i Więź”, nr 3, 2013;
 • 2013, Exim bank jako instytucja wspierająca eksport, „Pieniądze i Więź”, nr 4, 2013;
 • 2012, Wpływ efektów „stycznia” i „przełomu roku” oraz polityki pieniężnej NBP na stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 oraz sWIG80, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. J. Olszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 249-256;
 • 2011, Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 108, pod red. J. Ostaszewskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011, s. 82-97;
 • 2009, Polityka pieniężna i budżetowa a koniunktura na rynku akcji w: Rynki finansowe – mikrofinanse, pod red. E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wydawnictwo Instytutu Stefczyka, Sopot 2009, s.29-49;
 • 2009, Działalność kredytowa baków a zmiany WIG-u, Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2008, Spółki „wygrane” i „przegrane” na przykładzie WIG 20, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • 2006, Zmiany cen surowców a koniunktura na rynku akcji, Biuletyn Bankowy.
 • 2006, Wróżenie z rynku, Gazeta Bankowa;
 • 2006, System bankowy a koniunktura na rynku akcji, Biuletyn Bankowy;
 • 2006, Spółki cykliczne i defensywne na polskim rynku akcji z punktu widzenia inwestora giełdowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH;
 • 2006, Rynek akcji jako barometr sytuacji makroekonomicznej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa;
 • 2006, Rachunek bieżący a giełda, Nasz Rynek Kapitałowy;
 • 2006, Premia małych spółek, Gazeta Bankowa;
 • 2006, Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych w USA a koniunktura na rynku akcji, Biuletyn Bankowy.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 15 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.