dr Jerzy Kropiwnicki

Kandydat zgłoszony przez senatorów KP PiS: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda, wybrany przez Senat RP do Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/79/1e/10/z16903801Q,Jerzy-Kropiwnicki.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 5 lipca 1945 r. w Częstochowie, dr nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie (1967), doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo i naukowo związany z Uniwersytetem Łódzkim: w latach 1968-1981 i 1989-2014 zatrudniony był na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent, następnie starszy asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych adiunkt oraz profesor wizytujący. Współpracował również z  Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Skierniewicach i Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie.

W latach 1977–1978 i 1990–1991 był stypendystą w Instytucie Badań Problemów Ubóstwa na  Uniwersytecie Wisconsin (USA).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1991-92 Jerzy Kropiwnicki był ministrem pracy i polityki społecznej, 1992-1993 minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania; od 2000 do 2001 był ministrem rozwoju regionalnego i budownictwa, zaś w latach 1997-2002 szefem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. W latach 2010 – 2016 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Jerzy Kropiwnicki był działaczem opozycji demokratycznej i więźniem politycznym w PRL. Od 1980 członek „Solidarności” i współzałożyciel struktur „Solidarności” na Uniwersytecie Łódzkim, przewodniczący Tymczasowego Zarządu Uczelnianego. Od października 1980 członek Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej. Od 1981 redaktor niezależnego pisma Komunikat (następnie Komunikat Zjazdowy). 30 grudnia 1981 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi na 4,5 roku więzienia, po rewizji wyroku na 6 lat, zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1984 roku. Od końca 1986 szef Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych w Łodzi.

Od roku 1990 działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W latach 1991–1993 i 2000-2002 był wiceprezesem zarządu głównego ZChN. W latach 2002 – 2006 zajmował stanowisko prezesa tej partii. Współtworzył Chrześcijański Ruch Samorządowy (2003), w którym jest przewodniczącym Rady Naczelnej.

W latach 1991-1993 poseł RP z listy Wyborczej Akcji Katolickiej, w latach 1997-2001 poseł RP z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W wyborach parlamentarnych 2015 r. startował do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2002-2006 prezydent Łodzi (wybrany z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego); ponownie wybrany w 2006 (kandydat Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, choć nie jest członkiem tej partii). Odwołany ze stanowiska prezydenta miasta na mocy wyników referendum 22 stycznia 2010 roku.

Był członkiem Rady Unii Metropolii Polskich (2002-2010), a po wyborze Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP Przewodniczącym Rady Unii Metropolii Polskich. Uczestniczył w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w okresie pełnienia urzędu Prezydenta Miasta (2002-2010). Ponadto dr Jerzy Kropiwnicki był członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej (KR), Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Delegacji Polskiej, Członkiem Prezydium KR oraz Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącym Grupy Roboczej Komitetu Regionów Unii Europejskiej i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Jerzy Kropiwnicki był członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski z nominacji Lecha Kaczyńskiego.

Dr Kropiwnicki był wielokrotnie wyróżniany za działalność polityczną i społeczną: w 1990 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski z postanowieniem prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego;  w 2006 odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski; w tym samym roku przyjęty jako członek honorowy do Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego; jest również kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego przez papieża Benedykta XVI.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Jego zainteresowania naukowe obejmują makroekonomię, politykę gospodarczą, politykę społeczną i katolicką naukę społeczną. Jest autorem i tłumaczem publikacji, m.in. na temat finansów publicznych i funkcjonowania gospodarki narodowej w krajach o gospodarce rynkowej.

Książki

 • 2004, Mikroekonomia (z Janiną Mierzejewską-Majcherek), Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Skierniewice;
 • 1998, Regionalne profile Polski (z Robert Szewczyk), Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa;
 • 1976, Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Artykuły

 • 2008, Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych ONZ (Kair plus pięć, Pekin plus pięć, Stambuł plus pięć), „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 11, nr 2;
 • 1981, Problem dzisiejszej Ameryki: ubóstwo pośród obfitości (z Wiesław Bednarek), Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 14.

Przekłady

 • 1998, O. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa;
 • 1988, D. Bergland, ABC… Libertarianizm, Wydawnictwo Kurs, Łódź;
 • 1988, G. Gilder, Bogactwo i ubóstwo, Oficyna Liberałów, Warszawa.

Inne

 • 2006, Wędrówki po Ziemi Świętej, AWŁ, Łódź;
 • 2001, Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Wydawnictwo „Adam”, 2001 Warszawa;
 • 1986, Zapis protestu, Wydawnictwo Słowo, Warszawa;
 • 1986, Więźniowie polityczni w PRL 1981 -1983, Wydawnictwo Słowo (wyd. podziemne), Warszawa;
 • 1986, Zakład Karny Hrubieszów i inne, Wydawnictwo Słowo, 1986 Warszawa.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP.

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 29 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.