prof. dr hab. Rafał Sura (powołany)

Kandydat zgłoszony przez grupę senatorów Prawa i Sprawiedliwości: Grzegorza Biereckiego, Grzegorza Czeleja, Stanisława Gogacza, Andrzeja Kamińskiego, Tadeusza Kopcia, Małgorzatę Kopiczko, Marka Martynowskiego wybrany przez Senat RP do RPP.

Źródło: http://pracownik.kul.pl/files/12262/public/

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 14 maja 1979 r. w Przemyślu, polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W roku 2003 ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 2008 r. uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk prawnych  na podstawie pracy pt. Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa dochodzenia wierzytelności bankowych, a w 2014 doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od 2003 r. adiunkt w Instytucie Administracji  Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wydziale Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. W latach 2012 -13 pracował na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Był również urzędnikiem samorządowym w Przemyślu, m.in. dyrektorem kancelarii prezydenta miasta i pełnomocnikiem prezydenta miasta Roberta Chomy (PiS).

W 2013 uzyskał uprawnienia radcy prawnego; jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie i prowadzi kancelarię w Przemyślu.

Sędzia Trybunału Stanu (wybrany w listopadzie 2015 r. z  rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od 2016 r. kieruje zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie.

Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie.
Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego. Członek Towarzystwa Naukowego KUL i Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Rafał Sura specjalizuje się w prawie bankowym i administracyjnym.

Wybrane publikacje:

 • 2016, Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2016, nr 1, poz. 2, Gdańsk 2016;
 • 2016, Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, A. Powałowski (red.), Warszawa 2016.;
 • 2016, Samorządowe Kolegia Odwoławcze z perspektywy 25 lat przemian ustrojowych w Polsce [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016;
 • 2016, Czy podmiot administracji finansowej może mieć formę zakładu publicznego [w:] Służyć dobru wspólnemu, J. Parchomiuk, K. Kułak-Krzysiak (red.), Lublin 2016;
 • 2015, Misja i funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce [w:] Aктуальні питання реформування правової системи, С. В. Бобровник (red.), Łuck 2016;
 • 2015, Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), Samorząd Terytorialny 2015, nr 10;
 • 2015, Polish Banking System after the World War II (Part I), Історико-правовий часопис 2015, Nr 2 (6);
 • 2015, Polish Banking System after the World War II (Part II), Історико-правовий часопис 2015, Nr 1 (7);
 • 2015, Network of financial security institutions in Poland, Review of Comparative Law 2015,Vol. 20, Nr 3;
 • 2015, Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, M. Stahal, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Warszawa 2015;
 • 2014, Kilka  spostrzeżeń  na  temat  form  partycypacji  społecznej  na  poziomie  gmin, [w:] Partycypacja  społeczna  na  poziomie  gminnym, B. Dolnicki (red.),Warszawa 2014;
 • 2013, Генезис bиникнення  Банківського  Гарантійного Фонду b Польщі, Visnyk Of The Lviv University, Lviv 2013, Series Law, Issue 57;
 • 2013, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący, Lublin 2013.
 • 2013, Budżet  państwa, [w:] Leksykon  administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013;
 • 2013, Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego, [w:] Leksykon  administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013;
 • 2013, Formy  organizacyjno-prawne  sektora  finansów  publicznych, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013.
 • 2013, Remarks on the transformation of the Polish banking system by the reforms after 1989, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia, Editura Aeternitas Alba Iulia 2013, nr 16.
 • 2013, Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza, [w:] Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, P. Książek, R. Śmiech, M. Szewczak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • 2012, Działalność  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  a  interes  publiczny,  Lublin  – Studia Prawnicze KUL 2012, nr 3.
 • 2012,Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administracji finansowej zapewniający bezpieczeństwo deponentów, [w:]Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i dominium, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2012;
 • 2012, Реформування  Польської  Банківської Системи  Після  1989  Року, Visnyk Of The Lviv University, Lviv 2012, Series Law, Issue 56;
 • 2011, Kilka  uwag  na  temat  europeizacji  prawa  bankowego  u  progu  nowej  dekady, [w:] H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja  publicznego  prawa gospodarczego, Warszawa 2011;
 • 2011, Bankowy  tytuł  egzekucyjny  jako  relikt  poprzedniej  epoki, Gazeta Prawna 31 marca 2011, nr 63 (2949);
 • 2011, Finansowanie  zadań  administracji  publicznej  ze  środków  Unii  Europejskiej  na przykładzie  Związku  Gmin  Fortecznych  Twierdzy  Przemyśl, [w:] M. Szewczak, M.Ganczar (red.), Finansowanie  zadań  administracji  publicznej  ze  środków  UE, Lublin 2011.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza, pracujemy nad kwestionariuszem) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 17 listopada 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.