prof. dr hab. Janusz Kawecki

Członek KRRiT powołany przez Prezydenta RP.

Janusz Kawecki
Źródło:http://www.pzitb.org.pl/images/photo/jkawecki.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 21 stycznia 1943 r. w Grodnie, prof. nauk technicznych, polski inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1972,  w 1978 obronił pacę habilitacyjną, a w 1992 r. otrzymał tytuł naukowy profesora, od r. 2000 profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej.

Według uzyskanych danych nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Wykładał na Politechnice Krakowskiej od 1966 do chwili przejścia na emeryturę; pełnił tam m.in. funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Budowli.

Prof. Kawecki był rzeczoznawcą PZITB specjalność dynamika budowli, rzeczoznawcą Ministerstwa Ochrony środowiska w przedmiocie ochrony przed wibracjami.
Jest autorem (we współpracy z zespołem) czterech znaczących norm projektowania z zakresu: obciążenia wiatrem, kominów murowanych i żelbetowych, oceny szkodliwości drgań przekazywanych na budynki i na ludzi oraz m.in. projektu normy z zakresu projektowania kominów stalowych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Z ustaleń monitoringu wynika, że prof. Kawecki nie członkiem żadnej partii polityczniej.

Janusz Kawecki jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, wchodził  w skład Zespołu Kierunków Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej; był działaczem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz  Krakowskiej Izby Budowlanej, a także  członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. JAKIE, ISO, JASS.

W latach 1993 – 96 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i organizatorem działań Rady w sprawach dot. systemu oceny jakości kształcenia w uczelniach. Wchodził także w skład Zespołu Kierunków Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
W latach 1999-2001 członek Rady Nadzorczej PKP S.A.

Członek redakcji naukowych wydawnictw: Archiwum Inżynierii Lądowej, Studia z zakresu inżynierii, Wydawnictwa PAN, Kom. Bud. Oddziału Krakowskiego, był członkiem redakcji Zeszytów Naukowych Politechniki Krakowskiej.

Sekretarz rady programowej magazynu katolickiego Droga, członek kolegium redakcyjnego Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło; od 1995 członek rady programowej Radia Maryja; stoi na czele Zespołu Wspierania Radia Maryja, na którego antenie prowadzi audycję Głos z Krakowa. Od 2001 r. członek rady naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prowadzi działalność publicystyczną na antenie Telewizji Trwam,  w Naszym  Dzienniku i Mojej Rodzinie.

Prof. Kawecki był członkiem komitetu naukowego III Konferencji Smoleńskiej z 2014, skupiającej osoby badające metodami nauk ścisłych katastrofę samolotu Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne  otrzymał wiele nagród, m.in.: „Nagrodę IV Wydziału PAN im. F. Jasińskiego”, „Nagrodę PZITB im. Prof. St. Bryły”, „Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa”, Ministra Edukacji Narodowej  oraz  Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2015 r. nagrodzony przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy za służbę prawdzie i autentycznym wartościom.

Prof. Kawecki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

W swej działalności badawczej i dydaktycznej zajmował się zagadnieniami dynamiki budowli, identyfikacji dynamicznej i wpływem drgań na budowle oraz ludzi. Jego zainteresowania obejmują również kwestie związane z jakości kształcenia w szkołach wyższych, a także współczesne zagadnienia społeczne w wymiarze nauki kościoła katolickiego.

Autor ponad 160 prac naukowych publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem podręcznika „Mechanika budowli – ujęcie komputerowe (1992)  oraz skryptów z zakresu mechaniki budowli, komentarzy do norm projektowania. Autor i współautor ponad 200 ekspertyz.

Wybrane publikacje:

 • 2015, Artykuł: Kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach w ujęciu normowym, Przegląd Budowlany, r. 86, 2015/nr 11, Warszawa 2015;
 • 2015, Artykuł: Ochrona budynków przed drganiami komunikacyjnymi w projektowaniu i wykonawstwie dróg. Część 1, J. Kawecki, K. Kozioł, K. Stypuła, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Instytut Mechaniki Budowli, Kraków 2015;
 • 2014, Artykuł: Weryfikacja modeli dynamicznych na podstawie wyników pomiarów „tła dynamicznego”, autorzy: J. Kawecki, K. Kozioł, K. Stypuła, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 2014, z. 61 nr 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014;
 • 2014, Oddziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane (pod redakcją J. Kaweckiego), T. Tatara, J. Dulińska, J. Kawecki, K. Kozioł, K. Stypuła, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014;
 • 2013, Oddziaływania dynamiczne przekazywane przez podłoże na budowle, T. Tatara, J. Dulińska, J. Kawecki, K. Stypuła. Materiały konferencyjne, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie, Kraków 2013;
 • 2013, Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne,  J. Kawecki , K. Stypuła, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013;
 • 2013, Rozwój ujęcia wpływu drgań na ludzi w budynkach; J. Kawecki, A. Kowalska-Koczwara, Inżynieria i Budownictwo,  nr 12/2013, Warszawa 2013;
 • 2012,  Odpowiedź środowiska akademickiego na przesłanie bł. Jana Pawła II; [w:] Nauka Polska. Prawda jest najważniejsza, Wyd. Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Kraków 2012;
 • 2012, Artykuł: Analysis of influence of vibrations on humans in buildings In standards approach, J. Kawecki J., A. Kowalska-Koczwara, Archives of Civil Engineering nr 2/2012, Warsaw University of Technology, Warszawa 2012;
 • 2011, Artykuł: Oddziaływania dynamiczne na obiekty budowlane (rozdz. 8); Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej; nr 276; seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 58; nr 3/201/I , Rzeszów 2011;
 • 2011,  Analysis of vibration influence on people in buildings in standards approach; J. Kawecki, A. Kowalska,  Ravage of the Planet 2011; International Conference ,Piza 6-8 July, 2011;
 • 2010, Artykuł: Posługa uczonego, posługa myślenia w życiu Jerzego Ciesielskiego (w 40. rocznicę tragicznej śmierci w Sudanie); Inżynieria i Budownictwo, nr 9/2010, Warszawa 2010;
 • 2010, Artykuł: Polska na wirażu dziejów – polskie środowisko akademickie w 11 lat po encyklice Fides et Ratio; [w:] Nauka i Wiara, [red. J. Mączka}, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – brak noty biograficznej na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Dostępna jest jedynie informacja o nominacji.
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie wyraził chęci udziału w monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych ) – kliknij tutaj
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie KRRiT

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 28 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane.