prof. Stanisław Gomułka

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Źródło: BCC, http://www.bcc.org.pl/uploads/pics/StanislawGomulka_29.gif

(Kandydat przesłał notę biograficzną, skorygował, uzupełnił i zaakceptował  kwestionariusz osobowy wypełniony na podstawie noty i materiałów zastanych).

Urodzony 10 września 1940 w Krężołach, fizyk, dr ekonomii; studia magisterskie ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego; w 1966 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego; w roku 1966 uzyskał stypendium habilitacyjne w PAN.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. na Wydziale Ekonomii UW, w latach 1966-68 pracował w Instytucie Handlu Wewnętrznego. W maju 1969 wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie od 1970 do 2005 roku wykładał w London School of Economics. Obecnie jest głównym ekonomistą Business Center Club.

Prof. Gomułka wykładał w latach 1970-2005 nie tylko w London School of Economics, był również wykładowcą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Aarhus w Danii (1972-1973), Netherlands Institute for Social Sciences and Humanities w Wassenaar, Holandia (1980-1981), na Wydziale  Ekonomicznym Uniwersytetu Pennsylwania w Filadelfii, USA (1984-1985), w Instytucie  Hoovera Uniwesytetu Stanford w Palo Alto, USA (1985, lipiec-wrzesień), w Instytucie Harrimana Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku, USA (1986) oraz Instytucie ds. Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu  Harvard w Bostonie (Cambridge) USA (1989 sierpień-styczeń 1990).

Od stycznia do kwietnia 2008 r piastował stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie finansów.

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z ustaleniami prof. Gomułka nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

W 1985 r. był konsultantem Międzynarodowego Funduszu walutowego ds. Polski; w latach 1989 – 1995 był oficjalnym polskim negocjatorem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych; w 1989 r. konsultantem Komisji Europejskiej ds Europy Wschodniej. Od roku 1989 działał w zespole zagranicznych doradców wicepremiera prof. Leszka Balcerowicza; do 2002 roku doradzał ministrom finansów polskiego rządu oraz prezes NBP Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Był członkiem Rad Naukowych min.: Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (1991-2000), Centrum Analiz Społecznoekonomicznych – CASE (1992-2000), Instytutu Spraw Publicznych (1994-98); w latach 1997-98 członek Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów; uczestniczył również w Radach Programowych czasopism: Ekonomii (2000-2006) i Bank i Kredyt (2006-2009).

W latach 2010-2015 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Bronisławie Komorowskim, w roku 2015 został powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie.

W 2010 roku otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Odznaczony w 2014 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Obecnie jest głównym ekonomistą BCC.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prowadzone przez profesora Gomułkę badania naukowe oraz działalność dydaktyczna obejmuje problematykę dotyczącą wzrostu gospodarczego, makroekonomii, ekonomii okresu transformacji ustrojowej a także porównawczych systemów ekonomicznych.

Dorobek naukowy i ekspercki prof. Stanisława Gomułki jest niezwykle bogaty, obejmuje ponad 100 publikacji oraz 3000 artykułów prasowych i wywiadów. Poniżej przedstawiamy publikacje z ostatnich 10 lat:

 • 2016, Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2016.
 • 2014, Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania”, w Nauka, 3/2014.
 • 2012, “Perspectives for the Euroland, Short Term and Long Term” , The Polish Quarterly of International Affairs, vol II, August 2012.
 • 2010-13, Transformacja polska, dokumenty i analizy. Tom I 1969-1989, Tom II 1990 i Tom III 1991-1993. Jako redaktor lub współredaktor. Wydawnictwa Naukowe Scholar, Warszawa 2010-13.
 • 2010, „Kolejne fazy polskiej transformacji: uwagi koreferenta”, w: E. Mączyńska (red.), Konferencja PTE 2007, Warszawa PTE 2010
 • 2010, „Transformacja ekonomiczna Polski 1989–2009: próba bilansu”, w: J. Kochanowski (red.), W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 2010.
 • 2009, Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie”, w: R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, Warszawa: PWE 2009; także jako „Mechanism and Sources of World Economic Growth”, Poznań University of Economics Review, vol. 9, no. 2, 2009.
 • 2009, Strategia wejścia Polski do strefy euro”, w: D.K. Rosati (red.), Euro – ekonomia i polityka, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2009.
 • 2008, Inflacja, kurs walutowy, stopy procentowe, wzrost gospodarczy – nieuniknione zależności”, w: Andrzej Sopoćko (red.), Polska w strefie euro? Nowe perspektywy wzrostu, Warszawa: WWZ 2008.
 • 2008, Growth versus Security: Choice and the Generational Difference in Preferences”, w: W. Bieńkowski, J.C. Brada, M.J. Radło (red.), Growth versus Security: Old and New EU Members’ Quest for a New Economic and Social Model, London: Macmillan 2008.
 • 2006, M.J. Radło (red.), Reagonomics Goes Global, New York: Palgrave Macmillan 2006.
 • 2006, Economic Policy Choices in Europe: Perspective of the US Model Performance”, w: W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego, Warszawa: SGH 2006; również jako W. Bieńkowski, J.C. Brada.
 • 2005, „Institutional arrangements for the Polish Monetary Policy Council”, Studia Ekonomiczne, 1–2, 2004; także w: A. Malecki (red.), Od złotego do euro, WSB: Poznań 2005.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu Kandydata (wypełniony przez zespół monitorujący, skorygowany i zaakceptowany przez Kandydata) – kliknij tutaj
 • Curriculum Vitae przesłane przez kandydata w odpowiedzi na prośbę o udział w monitoringu – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie odpowiedzi i materiałów przesłanych przez Kandydata oraz ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kwestionariusz osobowy Kandydata został wypełniony przez zespół monitorujący, skorygowany i zaakceptowany przez niego. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 21 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.