prof. Eugeniusz Gatnar (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez senatorów KP PiS: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda, wybrany przez Senat RP do Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: https://c2.staticflickr.com/8/7098/7163474446_4e78ccec46_b.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 16 sierpnia 1960 r. w Wodzisławiu Śląskim, polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1993 r. uzyskał na tej samej uczelni stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy „Modelowanie jakościowe zjawisk ekonomicznych. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1999 na podstawie publikacji „Symboliczne metody klasyfikacji danych. W 2009 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Obecnie  kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Odbył staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), University of Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Arnhem Business School
w Arnhem (Holandia).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Swoją karierę zawodową związał z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach przekształconą w 2010 roku w Uniwersytet Ekonomiczny. W roku 1993 został tam zatrudniony jako pracownik naukowo – dydaktyczny na stanowisku adiunkta. Pełnił funkcję Prodziekana ds. Edukacji w latach 2002-2005, Prodziekana ds. Nauki w latach 2005-2008, a w latach 2008 – 2010 Dziekana na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prof. Gatnar jest obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  współpracował z  Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach (Wydział Bankowości i Finansów; Katedra Informatyki i Statystyki). W latach 2012-2014 był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

25 marca 2010 roku Prezydent RP, na wniosek Prezesa NBP, powołał Eugeniusza Gatnara w skład Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Funkcję tę pełnił do stycznia 2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Gatnar nie należy do żadnej partii politycznej.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Statystyki i Ekonometrii. W latach 2000 – 2010 był członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a w latach 2008 – 2010 członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. W latach 2007 – 2010 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka.

Ponadto jest członkiem Rady Programowej kwartalnika Bank i Kredyt oraz przewodniczącym Rady Programowej Gazety Bankowej. Profesor  Gatnar prowadził również wykłady dla dzieci i młodzieży w ramach programów edukacji ekonomicznej – Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty.

Eugeniusz Gatnar był wielokrotnie odznaczany i nagradzany za działalność naukową, zawodową i społeczną. Uzyskał nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1994), pracę habilitacyjną (2000) oraz za książkę pt. „Nieparametryczna metoda dyskryminacji  i regresji” (2002). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008)W 2010 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Eugeniusza Gatnara Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  W roku 2015 Prezydent RP Andrzej Duda przyznał mu Krzyż Wolności i Solidarności.

Za budowę Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka oraz ekonomiczną edukację Polaków otrzymał nagrodę „Polski Kompas 2015”.

WYBRANY DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Gatnar specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych w analizach finansowych. Jest autorem przeszło 160 prac naukowych, w tym: 5 monografii naukowych i 4 podręczników.

Wybrane publikacje:

Książki

 • 2015, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (z M. Walesiak), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 • 2011, Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R,
  (z M. Walesiak), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • 2008, Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2004, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych
  (z M. Walesiak), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 2001, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Artykuły

 • 2013, Analiza miar adekwatności rezerw walutowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 278.
 • 2013, Balance of Payments Statistics and External Competitiveness of Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 327.
 • 2013, Financial Inclusion Indicators in Poland, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, tom 286.
 • 2013, Analiza dyskryminacyjna − stan aktualny i kierunki rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zeszyt 152.
 • 2012, Kryzys ekonomiczny – nowe wyzwania dla statystyki finansowej, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 20-24.
 • 2009, Measures of diversity and the classification error in the multiple-model approach, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica.
 • 2009, Implementacja metod łączenia modeli dyskryminacyjnych w programie R, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 2008, Wpływ metody łączenia modeli na wielkość błędu klasyfikacji w podejściu wielomodelowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 2008, Combining different types of classifiers, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP.

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  1 lutego 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.