prof. dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kandydat zgłaszany dwukrotnie; pierwszy raz w grudniu 2015 przez senatorów: Mieczysława Augustyna, Ryszarda Bonisławskiego, Bogdana Borusewicza, Piotra Florka, Bogdana Klicha, Jana Filipa Libickiego, Marka Rockiego, Grażynę Sztark, Piotra Wacha. Drugi raz głoszony w październiku 2016 przez senatorów: Mieczysława Augustyna, Ryszarda Bonisławskiego, Bogdana Borusewicza, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Czarnobaja, Roberta Dowhana, Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, Wiesława Kiliana, Kazimierza Kleinę, Bogdana Klicha, Andrzeja Kobiaka, Andrzeja Misiołka, Leszka Piechotę, Aleksandra Pocieja, Mariana Poślednika, Marka Rockiego, Sławomira Rybickiego, Grażynę Sztark, Piotra Wacha, Piotra Zientarskiego.

Źródło: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/42810/course/section/1744/Zdj%C4%99cie_MD_02.JPG

 

(Kandydat  odpowiedział na prośbę  i przesłał wypełniony kwestionariusz).

Urodzony 27 listopada 1973 r. w Oświęcimiu, polski ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997) oraz prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000); w 2005 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Zastosowanie modeli kursu walutowego równowagi w perspektywie członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej”; postępowanie habilitacyjne zostało zakończone w 2015 r.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1997-2005 asystent,  2005 – 2015 adiunkt, a obecnie profesor nadzwyczajny  i kierownik (od 09.2016 r.)  Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2006-2008 członek Komisji ds. Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (odpowiedzialny za opracowanie programu studiów dla kierunku International Business Studies, studia w języku angielskim).

Ponadto pracował w Wojewódzkim Biurze Wdrażania Programu Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Pomocowych Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (2000-2002).

Stypendysta Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan (2007).

 DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z ustaleniami prof. Dąbrowski nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Od 2006 r. sprawuje opiekę naukową nad studenckim Kołem Naukowym makroekonomii i Gospodarki Światowej; od 2013 r. jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism Argumenta Oeconomica Cracovienia i Entrepreneurial Business and Economics Review wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Jest laureatem zespołowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i za współautorstwo książki pt. „Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju” (2009) oraz nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe (2010-2015) i indywidualne (2013-15) osiągnięcia naukowe. W 2012 r. odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Specjalizuje się w ekonomii, ekonomice kursów walutowych i integracji walutowej oraz problematyce wzrostu gospodarczego.  Autor wielu publikacji; jako tłumacz uczestniczył w przekładach anglojęzycznych książek i artykułów z dziedziny ekonomii m. in. dla Wydawnictw Naukowych PWN i Wolters Kluwer Polska.

Wybrane publikacje:

 • 2016, (publikacja w druku), Mechanizmy osiągania zewnętrznej równowagi makroekonomicznej przez kraje strefy euro, w: A. Wojtyna, red., Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro: rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 50-80.
 • 2016, (w przygotowaniu), Exchange rate as shock absorber in Poland and Slovakia: BSVAR models with common serial correlation, współautor z J. Wróblewska, artykuł przesłany do publikacji w „Economic Modelling”, artykuł obecnie w recenzji.
 • 2016, Monetary policy options for mitigating the impact of the global financial crisis on emerging market economies, współautor z S. Śmiech i M. Papież [w:] „Journal of International Money and Finance” Vol. 51: 409-431.
 • 2015, Did the Great Deflation of 1929-33 really have to happen? A reconsideration of the inevitability of the Great Deflation view, „European Review of Economic History” 9(3): 235-254.
 • 2015, „Exchange rate as a shock absorber or a shock propagator in Poland and Slovakia – an approach based on Bayesian SVAR models with common serial correlation,” współautor z J. Wróblewska, MPRA Paper 61441, University Library of Munich, Germany.
 • 2015, Does the euro area macroeconomy affect global commodity prices? Evidence from a SVAR approach, współautor z S. Śmiech, M. Papież [w:] International Review of Economics and Finance, Vol. 39: 485-503.
 • 2014, Causal relations between nominal exchange rates and monetary fundamentals in Central and Eastern European countries, współautor z M. Papież i S. Śmiech [w:] „Economics of Transition” 23(1): 45-73.
 • 2014, Exchange rates and monetary fundamentals in CEE countries: Evidence from a panel approach, współautor z M. Papież, S. Śmiech [w:] „Journal of Macroeconomics” Vol. 41: 148-159.
 • 2014, Zagrożenia dla zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w krajach na średnim poziomie rozwoju, w: A. Wojtyna, red., Charakter ożywienia po kryzysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 50-80.
 • 2013, Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej, w: A. Wojtyna, red., Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 132-165.
 • 2012, Amortyzacja zaburzeń gospodarczych przez gospodarki wschodzące w czasie kryzysu 2008-2010 za pomocą kursu walutowego i rezerw dewizowych, w: A. Wojtyna, red., Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 33-64.
 • 2011, Rozprzestrzenianie się kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej – analiza znaczenia systemu kursu walutowego, w: J. Czekaj, S. Owisiak, red., Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy II, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 11-35.
 • 2010, Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym, w: A. Wojtyna, red., Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 15-37, ISBN: 978-83-208-1869-7.
 • 2010, Strategie rozszerzenia strefy euro, współautor z M. Wajda-Lichy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 2009, Searching for Optimum Conversion Rate, w: A. Surdej, red., Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • 2008, Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikroekonomicznym, współautor z B. Szopa, P. Kawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

KWESTIONARIUSZ MONITORINGU KANDYDATA – kliknij tutaj

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata: kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 15 listopada 2016 r. i będą wg potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.