dr Marek Chrzanowski (odwołany 10.10.2016)

Kandydat zgłoszony przez senatorów KP PiS: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda, wybrany przez Senat RP do Rady Polityki Pieniężnej.

W dniu 6 października 2016 r.  Senat odwołał  dr M. Chrzanowskiego z funkcji członka Rady.  Dnia 11  października 2016 roku  premier Beata Szydło powołała  Marak Chrzanowskiego  z dniem 13 października 2016  na stanowisko szefa Komisji Nadzoru Finansowego na pięcioletnią kadencję.

Źródło: Wikipedia, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/MChrzanowski.jpg/159px-MChrzanowski.jpg

Urodzony 25 stycznia 1981 r.  w Mielcu, polski ekonomista, dr nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  gdzie kontynuuje swoją karierę akademicką, będąc adiunktem w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Kierownik Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi, członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz redaktor naczelny półrocznika Polityka gospodarcza.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Kierownik lub członek zespołu analitycznego w wielu projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dr Chrzanowski od 2011 jest także prezesem zarządu i wspólnikiem grupy doradczej MCC Grupy s z o.o. Według uzyskanych informacji, w okresie pięciu lat poprzedzających kandydowanie na członka Rady Polityki Pieniężnej nie sprawował żadnych funkcji publicznych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu dr Chrzanowski nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Od 2009 roku jest prezesem Instytutu Gospodarki Narodowej – stowarzyszenia zajmującego się prowadzeniem badań oraz formułowaniem i propagowaniem strategii w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. W latach 2003-2005 przewodniczący Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ponadto aktywnie angażuje się w życie środowiska akademickiego, pełniąc rolę m.in. wiceprezesa zarządu Zrzeszenia Studenckich Kół Naukowych.

Kierownik lub członek zespołu analitycznego w wielu projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W 2015 r. został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju, w ramach której jest koordynatorem sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” oraz uczestniczy w pracach sekcji „Samorząd, polityka spójności.”

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I ZASTANYCH MATERIAŁÓW)

Główne obszary zainteresowań dr Chrzanowskiego to Nowe Zarządzanie Publiczne, polityka fiskalna i monetarna, wpływ polityki Unii Europejskiej na polską gospodarkę oraz instrumenty polityki gospodarczej i społecznej. Jest autorem  publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Wybrane publikacje:

 • 2015, Szkoła Główna Handlowa, [w:] Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie, wraz z Jakub Brdulak, Monika Głąb.
 • 2014, Ewolucja dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2004–2011, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomic.
 • 2013, Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD, Polityki Europejskie, FInanse i Marketing.
 • 2011, Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce – część III, wraz z Ewą Agnieszką Kosycarz i Tomaszem Cicirko oraz pod kierownictwem Janusza Waldemara Ostaszewskiego, SGH.
 • 2011, Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
 • 2011, Polityka gospodarcza i zachowanie polityków w okresie rządów koalicji PO-PSL część II, wraz z Ludmiłą Słobodzian pod kierownictwem Jana Kaji, SGH.
 • 2010, Polityka gospodarcza i zachowanie polityków w okresie rządów koalicji PO-PSL, wraz z Ludmiłą Słobodzian pod kierownictwem Jana Kaji, SGH.
 • 2010, Mierniki realizacji budżetu zadaniowego w Polsce na przykładzie mierników zastosowanych w Funkcji 5 Ochrona Praw i Interesów Skarbu Państwa, pod kierownictwem Ewy Agnieszki Kosycarz, SGH.
 • Wpływ kryzysu światowego na gospodarki szczególnie zagrożonych krajów strefy euro – PIIGS, wraz z Grzegorzem Konat i Michałem Lachowiczem, pod kierownictwem Piotra Albińskiego, SGH, 2010.
 • 2009, Dochodzenie do Euro: studium przypadku gospodarki niemieckiej i austriackiej, wraz z Piotrem Albińskim, [w:] Europejska Integracja od A do Z, Narodowy Bank Polski.
 • 2009, Budżetowanie zadaniowe w Polsce w kontekście reformy finansów publicznych, Polityka gospodarcza.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 27 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.