dr hab. Grażyna Ancyparowicz

Kandydatka zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrana przez Sejm RP do Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP, http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/images/czlonkowie_nrr/7._polityka_spoleczna_rodzina/ancyparowicz_grazyna.jpg

(Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzona 22 stycznia 1948 roku w Szczecinie, polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (od 2012 do chwili obecnej).

Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych (1981) oraz stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1987). Jako nauczyciel akademicki wykładała w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz Uczelni Vistula. Od 2012   profesor nadzwyczajny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starała się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Do 2011 roku prof. Ancyparowicz łączyła działalność akademicką z pracą w Centralnym Urzędzie Planowania oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym. W GUS zajmowała m.in. stanowiska dyrektora Departamentu Gospodarki Światowej (1992-93), dyrektora Departamentu Finansów (1994-96 i 2008-11), a także doradcy Prezesa GUS. Pracowała również w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (1996-2002) pełniąc funkcje zastępcy Dyrektora Biura Analiz oraz doradcy Prezesa.

Według uzyskanych informacji, w okresie pięciu lat poprzedzających kandydowanie na członka Rady Polityki Pieniężnej nie sprawowała żadnych funkcji publicznych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Ancyparowicz nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Od 2014 roku działa natomiast jako ekspert Rady Programowej partii Prawo i Sprawiedliwość. W 2015 roku była członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy. W 2015 r. została powołana przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Narodowej Rady Rozwoju.

Angażowała się również w działalność kwartalnika Pieniądze i Więź (członek rady naukowej i komitetu redakcyjnego) oraz Spółdzielczego Instytutu Naukowego (członek rady naukowej).

Działa społecznie będąc jedną z założycielek stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego czy różnych społecznych komitetów poparcia (m.in. Komitetu Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego czy Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów). Regularnie uczestniczy w konferencjach związanych z problematyką gospodarczą, wiele jej wystąpień jest dostępnych w serwisie YouTube, udzielała też wykładów dla uczestników Akademii Nowego Samorządu. Od 2014 roku na antenie Radia Maryja prowadzi własną audycję „Myśląc Ojczyzna”.

Za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG  BIOGRAMÓW KANDYDATKI)

Prof. Ancyparowicz jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Wybrane publikacje:

 • 2015, Sukces czy porażka – Polska we władaniu neoliberałów, w: Polski Kompas. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych 2015, ISSN2450-1891 s. 27-30.
 • 2015, Standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w latach 2012-2014, „Pieniądze i Więź. Raport o koniecznych zmianach w prawie dotyczącym kas spółdzielczych” Nr 2/2015, ISSN 1506-7513, s. 11-38.
 • 2015, Gotowość Polski do integracji ze strefą Euro, ”Dylematy” Nr 4 (styczeń-czerwiec)/2015 ISSN 2353-1347, Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU, ISSN 2353-1347, s. 1-13.
 • 2015, Czym Polsce i Polakom grozi dług publiczny, Civitas Christiana, Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Nr 3(32) marzec 2015, ISSN 2300-4789, s. 17-18.
 • 2015, Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Biblioteka kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź” 2015, ISBN 978-83-938964-4-8, (monografia).
 • 2014, Procedura nadmiernego deficytu – szanse i wyzwania dla Polski, ”Dylematy” Nr 2(3)2014 ISSN 2353-1347, Wydawca: Oficyna Wydawnicza EU, s. 15-34.
 • 2014, Wpływ reformy emerytalnej na deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe 8(932)/2014, ISSN 1898-6447, s. 5-19.
 • 2014, Etiologia i skala wykluczenia finansowego w Polsce, współautorka z M. Stanisławski [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. Studia Ekonomiczne, (red.) A. Barteczek, A. Rączaszek, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, ISSN 2083-8611, s. 215-227.
 • 2014, Polski Rynek pracy w latach 1990-2013. Diagnoza i wyzwania rozwojowe [w:]przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu (red.) Ratajczak Z., Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ISBN:978-83-60953-85-3, Katowice 2014, s.321-331.
 • 2014, Rynek pracy w Polsce – diagnoza i wyzwania rozwojowe [w:] Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia. Perspektywy fides i ratio, (red.) Hennel-Brzozowska A., Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2014 ISBN 978-83-64028-52-6, s. 193-216.
 • 2014, Consumer finance w Polsce, współautor I. Rutkowska, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, ISSN 1640-6818; ISSN 1733-2842, s. 883-895.
 • 2014, Strategia wyjścia Polski z procedury nadmiernego deficytu, „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy Nr 3(64) jesień 2014,ISSN 1506-7513, s. 115-131.
 • 2014, Praca jako kategoria aksjologiczna, „Pieniądze i Więź”, Kwartalnik Naukowy Nr 2(63) lato 2014, ISSN 1506-7513, s. 7-21.
 • 2014, Rynek pracy w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i wyzwania dla polityki gospodarczej [w:] Praca i płaca, państwo i rynek, (red). J. Hrynkiewicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 59-75 ISBN 978-83-61493-60-0.
 • 2014, Przyczyny narastania deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [w:] Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 65”, (red). D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 14-26 ISSN 1640-6818 ISSN 1733-2842.
 • 2013, Rynek finansowy a wzrost polskiej gospodarki [w:] Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance Vol. 11 Nr 1 część 1, lipiec 2013 ISSN 2084-5189, s. 18-33.
 • 2013, Polityka kursowa a napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych – BIZ [w:] „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego (red.) D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 62, ISSN 1640-6818 ISSN 1733-2842, s. 223-234.
 • 2013, Efekty programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Stan obecny i perspektywa do 2015 roku, współautorka z M. Stanisławski [w:] Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, red. I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, Wydawnictwo UEP, Poznań 2013, s. 162-184 ISBN 978-83-7417-788-7.
 • 2012, Kryterium fiskalne a procedura nadmiernego deficytu wobec Polski, współautorka z M. Stanisławski [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2012, s. 17-30 ISSN 2081-6979.
 • 2012, Konsolidacja finansów publicznych w Polsce. Stan obecny i perspektywa, współautorka z M. Stanisławski [w:] Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, red. R. Przygodzka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 179-196. ISBN 978-83-7431-333-9.
 • 2012, Polski dług publiczny w latach 1991-2015, współautorka z M. Stanisławski [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 13-23. ISSN 1899-3192.
 • 2012, Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009-2011, współautorka z M. Stanisławski [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 108, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 17-28. ISSN 2083-8611.
 • 2012, Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansów publicznych w Polsce, współautorka z M. Stanisławski [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 551-562. ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • 2012, Kapitałowe emerytury i renty a ryzyko ubóstwa w Polsce [w:] O sytuacji ludzi starszych pod red. nauk. J. Hrynkiewicz, Wyd. na II Kongres Demograficzny, t. III Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-491-7.
 • 2012, Rola kapitału finansowego w procesach globalizacji, „Pieniądze i Więź” Nr 3(52)/2011, Kwartalnik Naukowy, Wydawca Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2011 ISNN 1506-7513.
 • 2011, Rola Głównego Urzędu Statystycznego w badaniu procesów i zjawisk finansowych [w:] Statystyka w Służbie Publicznej. Wyzwania XXI w., Materiały Pokonferencyjne, Kraków 2011.
 • 2011, Zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu umów na derywaty, zawartych w latach 2007-2009 [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy pod red. K. Jajugi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 2011, Następstwa reformy emerytalnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, pod red. B. Biernasia i A Kopińskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP

UWAGA! Profil  został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydatka nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 22 stycznia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.