Juliusz Braun (powołany)

Kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, powołany przez Prezydenta RP do Rady Mediów Narodowych.

 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JKruk_20110709_JULIUSZ_BRAUN_IMG_7441.jpg

(Kandydat w odpowiedzi na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu przesłał notę biograficzną, sylwetka opracowana na podstawie przesłanego życiorysu i analizy materiałów zastanych).

Urodzony 29 sierpnia 1948 r. w Milechowach, doktor nauk humanistycznych. Ukończył geologię na Uniwersytecie Warszawskim (1971), pracę doktorską obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008) zdobywając tytuł doktora w zakresie nauk o polityce  na podstawie rozprawy „Kształtowanie modelu telewizji publicznej jako przykład zmian kultury politycznej w Polsce w latach 1989-2005”. Pracował jako dziennikarz i redaktor, był posłem i urzędnikiem państwowym oraz wykładowcą.

W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym od 1999 do 2003 r. przewodniczącym Rady.

Obecnie na emeryturze, prowadzi jednocześnie własną działalność gospodarczą.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Po ukończeniu studiów pracował jako asystent naukowo-badawczy w Państwowym Instytucie Geologicznym w Kielcach. Od 1974 roku był dziennikarzem w kieleckim Echu Dnia, od 1983 do 1989 roku – redaktorem w tygodniku Niedziela w Częstochowie, od 1990 do 1991 – redaktorem naczelnym Gazety Kieleckiej. Po 6-letniej kadencji w KRRiT – od 2005 r. – był dyrektorem Departamentu Filmu i Mediów Audiowizualnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  W 2009 r. został ponownie zatrudniony w MKiDN na stanowisku dyrektora Departamentu Strategii i Analiz, a następnie radcy generalnego. W latach 2011-2015 był prezesem zarządu Telewizji Polskiej.

Według uzyskanych informacji ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w 2010 roku.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Juliusz Braun był w czasie studiów aktywnym uczestnikiem „wydarzeń marcowych”. W 1980 roku zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” w regionie świętokrzyskim, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Kieleckim Wydawnictwie Prasowy. W okresie od 13 grudnia 1981 do sierpnia 1982 był internowany.

W 1989 roku został wybrany do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W latach 1989-1999 był posłem (X, I i II kadencji), członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (przewodniczący w latach 1991-1997), Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Ochrony Środowiska, współautor ustawy o radiofonii i telewizji.

W latach 2006-08 był  dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Od 1992 członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Od 2002 roku jest wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Członek zespołu w projekcie badawczym w MKiDN („Strategia rozwoju kapitału społecznego”, red. naukowa Monika Smoleń. Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2011).

Juliusz Braun jest autorem wielu publikacji i opracowań na temat kultury i mediów, w tym dwóch książek.

Książki:

 • 2008, Telewizja publiczna w czasach transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;
 • 2005, Potęga czwartej władzy. Media – rynek – społeczeństwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

Opracowania i publikacje:

 • 2015, Edukacja medialna – rola telewizji publicznej w: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. Michał Federowicz, Sławomir Ratajski, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2015,
 • 2011, Reklama a ochrona dziedzictwa. Sojusz czy konflikt?  w: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, red. Bogusław Krasnowolski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011;
 • 2011, Kultura – media – edukacja w: Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. Dorota Ilczuk, Sławomir Ratajski,  Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa  2011,
 • 2010, Rola kultury w budowie kapitału społecznego w: Jaka wspólnotowość Polaków w XXI wieku. V Kongres Obywatelski, red. Jan Szomburg ,Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,  Gdańsk 2010 ;
 • 2010, Problemy prasy… i problemy z prasą w: Wybrane problemy społeczne zbiorowości kieleckiej, red. Andrzej Kościołek,  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2010 ;
 • 2009, Media: z więzienia na rynek w: Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, red. Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik,  Wyd. REMAR, Katowice 2009;
 • 2004, Kultura wyższa między skandalem a monologiem  w: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. ks. Stanisław Zięba, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004;
 • 2004, Kultura a polityka medialna – budowanie kapitału społecznego w: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów UE,  Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004;
 • 2003, National Identity In a World of Global Media w: Central Europe. A New Dimension of Heritage, Kraków  2003;
 • 2003, Najważniejsze wyzwania dla reklamodawców w perspektywie prawnych regulacji rynku reklamy  – w: Najważniejsze wyzwania dla reklamodawców – perspektywy rozwoju rynku reklamowego, Warszawa  2003;
 • 2003, Media publiczne – obowiązki wobec kultury w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Akademia  Ekonomiczna , Kraków 2003;
 • 2002, Media epoki pilota – w: W lustrze – Wizerunek mediów własny, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2002;
 • 1999, Potrzeba nowego prawa – w: Media w Polsce w XX wieku, red. R. Gluza, Poznań 1999;
 • 1998, Ochrona i promocja produkcji krajowej. KRRiT jako instytucja broniąca interesu publicznego w radiofonii i  telewizji – w: Medialne rozdroże, red. o. Leon Dyczewski, Lublin  1998;
 • 1997, Kultura polska między Wschodem a Zachodem w: Rozmowy w Willi Decjusza,  Kraków 1997;
 • 1996, Powinności radiofonii publicznej i ich realizacja w: Stan i perspektywy radiofonii publicznej,  Warszawa 1996.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata – dokument przesłany Prezydentowi przez Klub Parlamentarny PO   – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata ( kandydat na prośbę o wypełnienie kwestionariusza przesłał  notę biograficzną oraz  dokument  przesłany Prezydentowi przez Klub PO; kwestionariusz został przygotowany  na podstawie przekazanych danych) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do  Rady Mediów Narodowych na podstawie przesłanej noty biograficznej oraz ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu przesyłając notę biograficzną, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 sierpnia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.