dr Paweł Ukielski

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/35816,Lista-kandydatow-dopuszczonych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-prezesa-.html

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony  w 1976 r. w Gdańsku, dr nauk politycznych; polski politolog i historyk. W 1996 r. ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, a w 2006 roku uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk stopień dr nauk o polityce na podstawie pracy „Rola czeskich i słowackich elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji (1989-1992)”.

W latach 2014-16 pełnił funkcję wiceprezesa IPN.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję prezesa IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Jest adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz wykładowcą Collegium Civitas. Należy do grupy współtwórców Muzeum Powstania Warszawskiego, w latach 2004-2014 był jego wicedyrektorem.  Wykłada w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Pełniąc funkcję wiceprezesa IPN w latach 2014-16 odpowiadał m. in. za kontakty z zagranicą.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Naukowo zajmuje się współczesnymi przemianami w Europie Środkowej po 1989 r., środkowoeuropejską współpracą regionalną, podziałem Czecho-Słowacji i relacjami czesko-słowackimi oraz polityką historyczną.

Od 2007 r. członek Rady Muzeum Śląskiego.

Od 2011 r. jest członkiem Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (od 2015 r. zasiada w jej Radzie Wykonawczej).

Za udział w tworzeniu Muzeum Powstania Warszawskiego, został odznaczony w 2005 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Redaktor wielu publikacji wydawanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Autor:

 • 2007, Aksamitny rozwód: rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, Instytut Jagielloński i Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2007.

 Współautor m.in.:

  • 2012, Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012;
  • 2011, Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011;
  • 2010, Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, Ośrodek Myśli Politycznej,  Kraków 2010;
  • 2009, 1989 – Jesień Narodów, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009;
  • 2007, Przewodnik po Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007;
  • 2004, Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.

DODATKOWE DOKUMENTY

   • Nota biograficzna kandydata udostępniona na stronie organu organizującego konkurs na stanowisko Prezesa IPN – ze strony IPN zdjęto informacje z krótkimi biogramami kandydatów.
   • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów na Prezesa IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 23 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.