dr hab. Zbigniew Romek

 

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/35816,Lista-kandydatow-dopuszczonych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-prezesa-.html

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 30 września 1954 roku, dr hab. nauk humanistycznych, historyk. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN obronił w 1991 r. rozprawę doktorską „Olgierd Aleksander Górka. Dorobek naukowy i poglądy społeczno-polityczne (1908-1955)”, a następnie w 2011 rozprawę habilitacyjną „Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970”. Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (pracownia Dziejów Myśli Społecznej i Politycznej) oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję prezesa IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Prof. Romek specjalizuje się w historii historiografii XIX i XX wieku i dziejach myśli społecznej i politycznej XX wieku; wiele prac poświęcił tematyce cenzury w okresie PRL.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Prof. Romek należy do Towarzystwa Historiograficznego (członek komisji rewizyjnej).

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Uczestnik grantów i projektów badawczych, autor artykułów i opracowań oraz  publikacji książkowych.

Książki:

 • 2010, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa: Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN 2010;
 • 2000, Cenzura w PRL. Relacje historyków, (redakcja), Warszawa:  Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN 2000;
 • 1997,  Olgierd Górka, Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908–1955), Warszawa: Semper 1997.

Artykuły, rozdziały w publikacjach:

 • 2014, Krystyna Śreniowska (1914-2013), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1, s. 278-282;
 • 2013, Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. [i wstęp] K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz, Wyd. Neriton, PTH, IH PAN, Warszawa 2013;
 • 2013, Radio Wolna Europa na tropach fałszerstw historii w PRL lat 60. XX wieku, w: Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, red. K. Błachowska, Z. Romek, M. Wolniewicz, Wyd. Neriton, PTH, IH PAN, Warszawa 2013, s. 229-247;
 • 2013, Poza prawem. System funkcjonowania cenzury w PRL, w: Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz, M. Lula, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, s. 166-187;
 • 2013, Cenzura prasy w Polsce Ludowej w latach 1944-1990. System, ludzie, metody, w: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. naukowa A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Wyd. Pro-Libris, Zielona Góra 2013, s. 13-28;
 • 2012, Zapomniany historyk – Stanisław Śreniowski (1912-1957), „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX w.”, red. naukowa A. Wierzbicki, t. 6, Wyd. Neriton i IHPAN, Warszawa 2012, s. 75-99;
 • 2012, Andrzej Wierzbicki, w: Bibliografia prac profesora Andrzeja Wierzbickiego za lata 1971-2011, Wyd. Instytutu Historii PAN, Warszawa 2012, s. 5-8;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata udostępniona na stronie organu organizującego konkurs na stanowisko Prezesa IPN –  ze strony IPN zdjęto informację z krótkimi biogramami kandydatów.
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów na Prezesa IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 23 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.