dr Marek Chrzanowski

 

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/35816,Lista-kandydatow-dopuszczonych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-prezesa-.html

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Mediewista, absolwent historii (1997) i dr nauk humanistycznych (2010) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe (geografia) na Politechnice Radomskiej.

Według uzyskanych danych nigdy przedtem nie starał się o stanowisko Prezesa IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Członek rady programowej  Klubu im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Puławach.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

  • 2013, „Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski „Princeps Poloniae (ok. 1184-23/24 listopada 1227)”.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata udostępniona na stronie organu organizującego konkurs na stanowisko Prezesa IPN –  ze strony IPN zdjęto informacje z krótkimi biogramami kandydatów .
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza. W związku z niewielką liczbą ogólnie dostępnych danych nie przygotowaliśmy formularza kandydata).

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów na Prezesa IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu.  W związku z niewielka liczbą ogólnie dostępnych danych nie wypełniliśmy formularza kandydata. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 8 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane.