prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: https://wnpid.amu.edu.pl/pl/kadra/156-dr-hab-jdrzej-skrzypczak.html

(Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu)

Urodzony 30 maja 1971 r.; radca prawny, sędzia, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UAM, Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 1995 r. na Wydziale Prawa i Administracji obronił pracę magisterską „Ochrona programu komputerowego w nowym prawie autorskim”, zaś w 1996 w INP „Dozwolony użytek z chronionych utworów”.  W 1996 r. obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pracę doktorską „Ochrona nadań organizacji radiowo-telewizyjnych”.  W 1997 r. zdał egzamin sędziowski, zaś w 2006 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”. Od 2013 r. prof. nadzwyczajny na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendysta w European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji.

Według danych z monitoringu kandydat nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od 1998 r. jest specjalistą ds. prawnych w Okręgowym Sądzie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a od 2006r. jako radca prawny  (prowadzi kancelarię  radcy prawnego).

W 1999 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD UAM, jednocześnie w latach 2010-11 był adiunktem w Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut Zachodni w Poznaniu.

Prof. Skrzypczak prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: prawo ochrony własności intelektualnej, prawo prasowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo w marketingu politycznym, encyklopedia prawa. Od 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD.

W latach 2011-2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia Radio Merkury w Poznaniu.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z danymi uzyskanymi podczas monitoring nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.

Prof. Skrzypczak brał udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

Od 2014 r. jest  członkiem zespołu ekspertów Policy Experts Media Policy Project The London School of Economic and Political Science; brał udział w pracach badawczych jako ekspert European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism i Media Freedom w grantach: Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training (2015)  Media Pluralism Monitor Monitoring risk for Media Pluralism in EU Member States ( 2015-2016).

Prof. Skrzypczak jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, sekretarzem  redakcji ogólnopolskiego pisma naukowego Medyczna Wokanda, członkiem redakcji ogólnopolskiego pisma naukowego Studia Strategiczne oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych ( (Oddział w Poznaniu), a także Polskiego  Towarzystwa  Nauk Politycznych, American Political Science Association i International Political Science Association.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r.)  a także ekspertyz z  dziedziny polityki medialnej i prawa mediów. Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje:

 •  2015, Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów europejskich, SSP 2015 nr 4, s. 124 -142
 • 2015, The strategy of digital conversion of terrestrial television and radio in Poland, in: Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin  2015, Logos, s.145-156;
 • 2015, Obowiązki mediów w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. M.Skarżyński, I.Adruszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, , s. 25-34;
 • 2015, Struktura spółek radiofonii i telewizji publicznej, w: Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, red. M.Barańska, A. Balczyńska-Kosman, M.Balcerek- Kosiarz, K.Duda,  Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 145-158;
 •   2014, J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014;
 • 2014, Plagiat dzieł naukowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 4;
 • 2014, J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014;
 • 2013, Regulacje prawne autopromocji mediów elektronicznych, [w:] O własnej promocji środków przekazu w Polsce, red. A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa, Aspra;
 • 2013, Problemy z definiowaniem pojęć „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej, Zarządzanie w Kulturze, nr 4;
 • 2013, Audiovisual Policy of the European Union, Przegląd Zachodni, nr I;
 • 2012, Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności osób, które przestały pełnić funkcję publiczną, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1;
 • 2012, Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2;
 • 2012, Zamieszczanie sprostowań i odpowiedzi prasowych w internecie, [w:] Oblicza internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, red. M. Sokołowski, Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ;
 • 2012, Prawne i ekonomiczne aspekty finansowanie mediów publicznych w Polsce, [w:] Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, red. J. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa, Aspra;
 • 2011, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;
 • 2011, The European Audiovisual Media Service Directive, A New Framework for Broadcasting, [w:] News in Europe, Europe, Europe on News, red. A. Stępińska, Berlin, Logos Verlag;
 • 2009, Założenia przebudowy publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008 r., Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1-2;
 • 2006, Problem koncesji na nadawanie programu nadawców internetowych, Studia Medioznawcze, nr 3 (26);
 • 2006, Czy TVP potrzebne jest prawo handlowe?, Palestra, Jacek Mieczysław Sobczak, nr 1-2;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 7 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydata.