dr Wojciech Jerzy Muszyński

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15 i Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony  w 1972 roku, dr nauk humanistycznych, polski historyk. W 1998 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 2010 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na podstawie pracy pt. „Powstanie i działalność środowiska politycznego Organizacji Polskiej w latach 1934-1944”.

Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust w Londynie (PAFT).

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Kolegium/Rady IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Pracuje jako główny specjalista w warszawskim oddziale Referatu Badań Naukowych Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Współtwórca i redaktor naczelny czasopisma Glaukopis (od 2003 r.). W latach 2006–2010 był członkiem Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń za Działalność Opozycyjną w PRL przy Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2015 r. ponownie wszedł w skład zespołu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Jako biegły przygotował ekspertyzy naukowe w sprawach dotyczących sowieckich pomników „wdzięczności” w Warszawie (tzw. Czterech Śpiących przy Pl. Wileńskim oraz rzeźby żołnierzy sowieckich w Parku Skaryszewskim). Jest autorem ekspertyzy dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu dotyczącej symboliki ukraińskich ruchów nacjonalistycznych w XX wieku po dzień dzisiejszy. Organizator konferencji naukowych: „Amnestie – drogi do zagłady czy »legalizacji«” w 2010 roku, „Procesy polityczne lat 40. i 50. – zbrodnie w świetle prawa” w 2016 roku. Nadzorował merytorycznie projekty: „Wyklęci do szkół” 2016 r. oraz produkcję filmu dokumentalnego „Brygada” w reż. R. Mierzejewskiego – film otrzymał wyróżnienie na festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, Gdynia, 2015 r.

Od 2007 r. do 2010 r. redaktor/współredaktor miesięcznego Dodatku IPN do Niezależnej Gazety Polskiej oraz Nowego Państwa. Współpracownik czasopism Uważam Rze oraz Nowe Państwo. Członek Rady Historycznej kombatanckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Odznaczony m.in. Medalem Pro Memoria w 2012 r. przez Urząd ds. Kombatantów oraz Medalem 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych w 2012 przez Związek  Żołnierzy NSZ.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI

  • 2011, Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944,  Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej 2011;
  • 2002, Błękitna dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na froncie wschodnim 1941-1945, Oficyna Wydawnicza Rekonkwista 2002;
  • 2000, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych 1939-1945, Oficyna Wydawnicza Rekonkwista 2000;

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 19 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.